h

Nieuws uit 2001

20 december 2001

Vragen eiland van Brienenoord

Geacht college,

Het Rotterdams Dagblad meldt op 20 december 2001 dat het Wereld Natuurfonds dreigt zich terug te trekken van het Eiland van Brienenoord, omdat zij zich niet kunnen vinden in de plannen van de gemeente.

De SP-fractie heeft hierover de volgende vragen:

Lees verder
18 december 2001

Moties begroting Alexander 2002

MOTIE

De deelgemeenteraad van Prins Alexander in vergadering bijeen op 17 en 18 december 2001, ter behandeling van de beleidsbegroting 2002

Lees verder
18 december 2001

Reactie begroting Alexander 2002

Reactie van de SP op de beleidsbegroting 2002 van de deelgemeente Prins Alexander, behandeld op 17 en 18 december 2001.

Voorzitter, De begroting die wij nu behandelen is de laatste van deze bestuursperiode en heeft van u het thema "sturen op visie" meegekregen. Een begroting die voor een klein deel van het komende jaar door u uitgevoerd zal worden en na 14 maart door het nieuw te vormen dagelijks bestuur in dualistische stijl.
De toekomstvisie zal het komende jaar afgerond worden, daarnaast geeft u aan dat er fors geïnvesteerd zal worden in het ontwikkelen van visies op verschillende beleidsterreinen. Dat na het vaststellen van een visie, deze ook gerealiseerd moet worden lijkt ons een logische zaak. Maar buiten deze visies zijn er nog veel andere onderwerpen die om uitvoering vragen in onze deelgemeente en naar onze mening verlopen bepaalde zaken wel erg traag. Dat er nu nog moties op de plank liggen van 2 jaar geleden vinden wij eigenlijk te gek voor woorden. Temeer dat deze raad het dagelijks bestuur nou niet bepaald met moties overspoelt. Ik kom hier later nog op terug.

Voorzitter, U presenteert een sluitende jaarbegroting en een sluitende meerjarenbegroting, daarnaast beschikt de deelgemeente over een substantiële algemene reserve. Een algemene reserve groot € 2.700.582; en kuilen en gaten in veel wegen.

Voorzitter, hiermee willen wij aangeven dat het opbouwen van een algemene reserve een goede zaak is, maar dat er ook gekeken moet worden naar hetgeen werkelijk nodig is. In vergelijking met 4 jaar geleden, toen de algemene reserve ongeveer € 490.000 bedroeg, is het verschil wel erg groot.

Voorzitter, U maakt gewag van het feit, dat na een periode van hoogconjunctuur er in de komende jaren sprake zal kunnen zijn van een periode van verminderde economische groei, met alle gevolgen van dien. U plaatst deze opmerking in het kader van onze deelgemeentelijke financiën. Wij hebben in het verleden deze opmerking al meerdere keren geplaatst, maar dan in het kader van de benodigde voorraad bereikbare woningen. Wat betreft de herijking van het deelgemeentefonds en de financiële kant van de beheerproblematiek van Nesselande: Dit zijn 2 opmerkingen die steeds weer terug komen in onze begrotingen. Naar ons idee moet men op de Coolsingel toch ook wel weten, dat er met toezeggingen geen zaken gedaan kunnen worden.

Voorzitter, Wat betreft de samenwerking met bewoners en organisaties op het gebied van beheer en ontwikkeling op wijk- en buurtniveau geeft u aan dat, "hoewel de meningen daarover verdeeld zullen zijn" u van oordeel bent dat de participatie van burgers en bedrijven geïntensiveerd is. Het zal u misschien verbazen, maar wij zijn dat wel met u eens, zeker als we kijken naar het communicatietraject van de Toekomstvisie. Maar dat neemt niet weg, dat wij wel vinden dat het democratiseringsproces nog lang niet voltooid is. Maar alle beetjes helpen. Een evaluatie is een uitstekend instrument om te meten of de gestelde doelen ook werkelijk behaald zijn en voldoen aan de eisen die door de burger en de deelgemeente gesteld mogen worden. Wij zijn dan ook zeer teleurgesteld dat motie 9 van de begroting 2000 nog steeds niet is uitgevoerd. Ook al was er in het begin een duidelijk argument, nl. te verwachten stedelijke ontwikkeling, om even een pas op de plaats te maken, het voorstel dat in de laatste commissievergadering VWB is voorgelegd klopt ons inziens van geen kant. Eerst veranderingen invoeren en dan in de loop van het volgend jaar de evaluatie laten plaats vinden, is naar ons idee het paard achter de wagen spannen. Ga eerst de evaluatie doen en kijk met de uitkomsten daarvan wat er verbeterd moet worden en niet andersom.

Voorzitter, In het stukje samenwerking corporaties geeft u aan dat er het afgelopen jaar diverse overleggen zijn gevoerd, zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau, over de afstemming van de plannen. Gezien de laatste ontwikkelingen in de stempels is afstemming op uitvoerend niveau ook niet overbodig. Het is voor de bewoners een stuk gerieflijker wanneer de twee partijen van dezelfde peilhoogte uitgaan. Evenals het vorig jaar doen wij een beroep op de portefeuillehouder VWB om de commissie VWB regelmatig op de hoogte te houden van de vorderingen van de overleggen.

Voorzitter, Een belangrijk onderdeel van het democratiseringsproces is de informatie voorziening. Dat de website van onze deelgemeente zo goed aanslaat is alleen maar verheugend. Ook de deelgemeentepagina in Groot Alexander ziet er redelijk uit. Toch missen wij daar iets. In navolging van hetgeen de gemeente doet in de Maasstad willen wij voorstellen om met ingang van het jaar 2002 op de deelgemeentepagina de volledige agenda van de raadsvergaderingen te vermelden en een beknopt verslag van de raadsvergaderingen weer te geven. Behalve dat de burger dan weet wat er speelt, wordt hij op deze wijze op een objectieve manier op de hoogte gehouden van de besluiten die er genomen zijn. Hierover een motie.

Voorzitter, Diverse instellingen in onze deelgemeente houden zich bezig met de sociaal- en maatschappelijke participatie van onze burgers. Dat de armoedebestrijding en de bestrijding van sociaal isolement en sociale uitsluiting daarbij een voorname rol spelen staat buiten kijf. De maatregelen die genomen zijn, zijn stuk voor stuk kleine brokjes die de positie van de mensen kunnen verbeteren. Maar een echte oplossing bieden zij niet. De mogelijkheden van een deelgemeente zijn op dit gebied helaas beperkt. Al zijn wij in principe niet voor aparte voorzieningen voor bepaalde groepen, het voorstel om onderzoek te laten verrichten naar de bestaansmogelijkheid van een vrouwenhuis in Prins Alexander kunnen wij ondersteunen. Een vrouwenhuis waar allerlei activiteiten onder één dak gebracht kunnen worden, kan een werkelijke bijdrage leveren aan de verbetering van de positie van vrouwen die in een sociaal isolement zitten. Daarnaast kan het een mogelijkheid zijn om met name de allochtone vrouwen meer bij de maatschappij te betrekken.

Voorzitter, Dat de leefbaarheid en de veiligheid nauw samenhangt met de kwaliteit van de buitenruimte staat als een paal boven water. Dat een integrale aanpak de voorkeur verdient boven een singuliere aanpak zal ook een ieders instemming hebben; maar dit laat onverlet dat er geen situaties mogen ontstaan waarbij bepaalde onderdelen, bv. het herbestraten van slechte wegen uitgesteld worden. Voor de meeste wijken in onze deelgemeente liggen er visies en/of plannen te wachten op nadere uitwerking en uitvoering; maar wat komt er van deze uitvoering terecht wanneer, zoals wij uit uw nota proeven, er niet voldoende financiële middelen zijn en het college wel vindt dat het verzoek van de deelgemeente reëel is, maar het probleem eerst nog nader moet bestuderen. Aan de burgers in onze deelgemeente is dit moeilijk uit te leggen. Bovendien is het niet erg bevorderlijk voor het vasthouden van de betrokkenheid van de burger. Mensen willen op een gegeven moment ook resultaat zien, anders wordt er al snel weer gezegd "waarom zou ik me ergens voor inzetten, er komt toch niets van terecht". Een belangrijk onderdeel van de leefbaarheid en veiligheid is de mate van schoon en heel van de buitenruimte. De "nulmeting" die dit jaar samen met bewoners is uitgevoerd geeft ons inziens een geflatteerd beeld weer. De uitgangspunten van het programma waren goed, maar de meetpunten waren niet altijd representatief. Het gebeurde te vaak dat een bepaald punt een score kreeg van 4, terwijl alle aanwezigen wisten, dat wanneer je twintig meter verder zou gaan staan een 2 nog een geflatteerd beeld zou geven. Desalniettemin denken wij dat het een goede zaak is om op deze manier samen met bewoners de buitenruimte "te meten"; maar dan wel met extra aandacht voor de meetpunten.

Voorzitter, De onderdelen van de "lokale agenda 21" zijn in de loop van dit jaar afgerond en daarmee was voor de portefeuillehouder het werk gedaan zoals hij zei. Daarbij kwam hij wel met de suggestie dat het natuurlijk aan de raad lag of er weer nieuwe activiteiten van start zouden moeten gaan. Aan de ene kant is deze gang van zaken correct, maar aan de andere kant vinden wij het een slap standpunt. Het milieu is een belangrijk onderdeel van de leefbaarheid, daarnaast zou het jammer zijn dat een project waar veel bewoners actief aan mee hebben gewerkt zou stoppen; deze actieve bewoners ben je dan weer kwijt. Wij ondersteunen het voorstel dat vandaag wordt voorgelegd dan ook van harte.

Voorzitter, Over veiligheid kun je lang en breed discussiëren, of kort en bondig, onverlet blijft dat onze deelgemeente op alle vlakken zo veilig mogelijk moet zijn. Het opstellen van de wijkveiligheidsplannen kan daar een bijdrage aan leveren, zeker wanneer burgers en andere organisaties daar goed bij betrokken worden. Toezicht en handhaving zijn t.o.v. veiligheid belangrijke voorwaarden. Dit kwam duidelijk naar voren tijdens de laatste "Beloofd is beloofd"; de meeste vragen hadden te maken met handhaving.

Voorzitter, Een duidelijk voorbeeld van wat de deelgemeente wel of niet vermag is de Alexanderknoop. De deelgemeente wikt en de stad beschikt; iets wat aan de burger moeilijk uit te leggen is. U schrijft, dat een nieuwe invulling van het volkstuincomplex hier een belangrijk onderdeel van is; niet wat er de 279 volkstuinders staat te wachten. De onzekerheid onder de tuinders is erg groot. Ook al zullen er tuinders zijn die willen stoppen, dan blijft toch onverlet, dat er velen zullen zijn die noodgedwongen stoppen. Hoogstwaarschijnlijk zullen dat veel ouderen zijn. Mensen die er tegen op zien weer iets nieuws te moeten opstarten. Voordat een nieuw terrein weer een echte tuin is, zijn we vele jaren verder. Daarnaast, behalve dat er een groot stuk recreatieterrein en goed onderhouden groen (wat de deelgemeente geen cent kost) verloren gaat, gaat er voor een groot deel van deze mensen ook hun sociale contacten verloren. Mensen komen zo noodgedwongen weer achter de geraniums en kunnen daardoor in een sociaal isolement komen; iets waarvan we toch met zijn allen vinden dat niet mag gebeuren. Wat de rest van de invulling van de Alexanderknoop betreft, staat voor de SP één ding voorop; welke voorzieningen er ook zullen komen, ze zullen in ieder geval een meerwaarde voor onze burgers moeten hebben. Dat wil zeggen, dat het voorzieningen zullen moeten zijn waar hier ook behoefte aan is en die betaalbaar zijn. Daarnaast zullen er goede afspraken gemaakt moeten worden over de verkeersafwikkeling in dit gebied. Omliggende wijken mogen geen verkeer- en parkeer hinder van dit gebied ondervinden. Voorzitter, het doel wat u hier voor ogen staat zijn sport- en recreatieve voorzieningen. Met andere woorden u wilt een aantrekkelijke en milieuvriendelijke vorm van recreatie inruilen voor een vorm van recreatie gebaseerd op de vrijetijdseconomie.

Voorzitter, Dat de betrokkenheid van burgers een noodzaak is om tot verantwoord beleid te komen is iets wat wij al jaren roepen. De aandacht die hieraan in de nota van aanbieding geschonken wordt vindt onze instemming. Het communicatie traject zoals dat gelopen wordt bij het tot stand komen van de Toekomstvisie is aantrekkelijk en wij hopen dat op deze manier de betrokkenheid van de burger stand zal houden. In oktober en november j.l. zijn er jeugddebatten geweest in Zevenkamp en Prinsenland. Hierbij kwam duidelijk naar voren dat de jeugd wel degelijk ideeën heeft en bereid is mee te denken. Wij vinden het belangrijk dat hier structuur aan gegeven wordt. Daarom stellen wij voor om elke bewonersorganisatie uit te breiden met een jeugdcommissie, opdat ook de jeugd een stem krijgt over hetgeen moet gebeuren in hun wijk. De noodzakelijke begeleiding zou gegeven kunnen worden door het opbouwwerk en/of het jongerenwerk. Hierover een motie.

Voorzitter, Om het sporten voor iedereen mogelijk te kunnen maken is het belangrijk dat voorzieningen een laagdrempelig karakter hebben. Het aanbieden van ondersteuning door Servicepunt Sport aan verenigingen is een goede zaak, daarnaast willen wij pleiten, voor zover dat in ons deelgemeentelijk vermogen ligt, verenigingen zoveel als mogelijk is financieel tegemoet te komen. Naast sport in verenigingsverband groeit de ongeorganiseerde sport. Ook voor deze groep sporters kan de deelgemeente iets doen; al naar gelang de behoefte kunnen er diverse voorzieningen gecreëerd worden, bv. trimbanen, tennisbanen, basketbalvelden, enz. Een inventarisatie van deze "vrije" voorzieningen kan duidelijkheid geven over wat reeds aanwezig is in onze deelgemeente; naar gelang de vraag kan dan gekeken worden wat waar gerealiseerd zou kunnen worden. Een andere mogelijkheid om hier actiever in op te treden is om bij herinrichtingsplannen ruimte te creëren voor dergelijke vrije sportvoorzieningen.

Voorzitter, Beter laat dan nooit. In 1996 bleek er al een ruime behoefte te bestaan aan maatregelen die het beoefenen en tonen van kunst in onze deelgemeente mogelijk zouden kunnen maken. Vooruitlopend op de uitkomst van de toekomstvisie stelt u € 22.500 beschikbaar om reeds actieve organisaties te kunnen stimuleren; echter, veel kunstenaars zijn solisten, hoe wilt u deze mensen dan bereiken. Het lijkt ons verstandiger om eerst een inventarisatie te maken om te weten te komen welke wensen er leven, bv. een eenvoudige atelier- en galerieruimte, of een grotere oefenruimte voor musici.

Voorzitter, In het Rotterdams Dagblad van 12 december j.l. stond een klein artikel betreffende de woningbouw in Nesselande; 500 goedkope eengezinswoningen moeten wijken voor 250 dure eengezinswoningen. Hoe zo een gevarieerde wijk, hoe zo mensen moeten een wooncarrière kunnen maken.

Voorzitter, wanneer deze items niet voor Nesselande gelden, dan ook niet voor de andere wijken.
Het afgelopen jaar hebben de portefeuillehouders van ROB ons herhaalde malen de verzekering gegeven dat er aan de goedkope voorraad in Nesselande niet meer geknibbeld zou worden; eerlijk gezegd hebben wij veel moeite om wat dit onderdeel betreft nog veel geloof aan hun uitspraken te hechten. Wij weten dat de stadsregio verantwoordelijk is voor deze gang van zaken en dat gemeente en deelgemeente hierin weinig in te brengen hebben, maar enige vorm van protest lijkt ons niet teveel gevraagd. Daarom vragen wij u een brief te doen uitgaan waarin u kenbaar maakt het niet eens te zijn met de reductie van de voorraad goedkope woningen in Nesselande. Motie.
U geeft in het begin van uw nota aan, dat de prognose t.a.v. de economische ontwikkelingen minder positief zijn dan in de afgelopen jaren. Wij hebben dit argument wanneer het om het behoud van de goedkope voorraad ging al verschillende keren gebruikt. Waar denkt u dat de mensen naar toe moeten, wanneer het er werkelijk op aan gaat komen. In Nesselande is geen plaats en als het aan de corporaties ligt in de andere wijken ook niet. Tot slot, Voorzitter, U zou voor deze begrotingsbehandeling met een voorstel komen met betrekking op de besteding van de reserve deelraadsverkiezing 2002. Wij hebben nog niets gezien. Wij gaan een politiek gezien interessant jaar tegemoet.
De verkiezingen van 6 maart met daar aan gekoppeld het dualistische systeem wat dan zijn intrede doet. Of het dualisme in werkelijkheid datgene brengt wat men ons wil laten geloven zal de tijd leren. Dank u.

Rotterdam, 17 december 2001
Dick Groeneweg
Geertje Boekhoudt

Zie ook: Alle tijdens dit stuk ingediende SP moties

Lees verder
13 december 2001

Moties begroting Feijenoord 2002

Nieuws Archief

Lees verder

Pagina's

U bent hier