h

Moties begroting Feijenoord 2002

13 december 2001

Moties begroting Feijenoord 2002

Nieuws Archief

De deelgemeenteraad Feijenoord op 11 en 13 december 2001 in vergadering bijeen, ter bespreking van de begroting 2002,

Overwegende dat,

- zich in deelgemeente Feyenoord ten alle tijden dak en thuislozen bevinden,

- deze dak en thuislozen gedurende de dag vaak niet terecht kunnen in de verschillende nachtopvang ruimtes,

- het project Sanford en Zo, gevestigd aan de Lange Hilleweg, erg succesvol is gebleken in het bieden van een zinnige dagbesteding voor dak en thuislozen,

- dit project naar verhouding tot de effectiviteit, weinig geld kost,

- dit project dak en thuislozen structuur, rust en werkritme geeft,

- dit project in subsidieland tussen wal en schip dreigt te vallen,

- dit project om o.a. om bovengenoemde redenen niet verloren mag gaan voor onze deelgemeente,

verzoekt het dagelijks bestuur,

- het project Sanford en Zo een structurele subsidie te verstrekken ter grote van 15.000 Euro, met elk tweede jaar een evaluatie van de hoogte van het subsidie bedrag,

en gaat over tot de orde van de dag.

P. van Daalen, SP fvz.

SP-fractie Feyenoord Bree 186 3075 KB Rotterdam 010 - 4193757

Terug naar Verleden, heden, toekomst.


Motie Extra raad

De deelgemeenteraad Feijenoord op 11 en 13 december 2001 in vergadering bijeen, ter bespreking van de begroting 2002,

Overwegende dat,

De burger in deelgemeente Feijenoord zich niet betrokken voelt bij de politiek,

Dit o.a. tot uiting komt in steeds verder dalende opkomstcijfers bij de plaatselijke verkiezingen,

De burgers slechts over zeer schaarse en beperkte mogelijkheden beschiken om direct of indirect invloed uit te oefenen op hetgeen de deelraad zoal bespreekt,

verzoekt het dagelijks bestuur,

Tenminste eenmaal per jaar een extra raadsvergadering te beleggen waarbij de agenda geheel bepaald wordt door voorstellen direct aangedragen door de inwoners van de deelgemeente Feijenoord,

Ruim van tevoren deze inwoners in de gelegenheid te stellen om individueel of in groepsverband hiertoe voorstellen en/of onderwerpen aan te dragen,

en gaat over tot de orde van de dag.

P. van Daalen, SP fvz.

SP-fractie Feyenoord Bree 186
3075 KB Rotterdam
010 - 4193757

Terug naar Verleden, heden, toekomst.


Motie Woningen

De deelgemeenteraad Feijenoord op 11 en 13 december 2001 in vergadering bijeen, ter bespreking van de begroting 2002,

Overwegende dat,

het overgrote deel van de inwoners van deelgemeente Feijenoord een inkomen heeft lager dan het landelijk gemiddelde,

het overgrote deel van de inwoners van deelgemeente Feijenoord aangewezen is op de sociale woningbouw, en dan met name in de huursector,

het overgrote deel van de nieuw gebouwde en nieuw te bouwen koopwoningen om bovengenoemde redenen niet financieel haalbaar is voor voornoemde inwoners,

van voldoende doorstroom dus geen sprake is en kan zijn,

verzoekt het dagelijks bestuur,

een halt toe te roepen aan het slopen van goedkope woningen in de sociale huursector,

een plafond te stellen aan de verkoopsprijs van nieuw te bouwen koopwoningen die recht doet aan de inkomenspositie van de gemiddelde inwoner van de deelgemeente Feijenoord,

en gaat over tot de orde van de dag.

P. van Daalen, SP fvz.

SP-fractie Feyenoord Bree 186 3075 KB Rotterdam 010 - 4193757

Terug naar Verleden, heden, toekomst.

U bent hier