h

Nieuws uit 2009

4 november 2009

Buurt Check-Up: In Ridderkerk meer te doen dan in IJsselmonde!

Een goed bezochte Buurt Check-Up in het gebouw van Speeltuinvereniging IJsselmonde aan de geplaagde Koninginneweg. De SP-raadsleden gingen vorige week in gesprek met leden, bewoners en professionals in IJsselmonde.

Lees verder
4 november 2009

Rotterdam, 10 november 2004Tweede termijn begroting 2005 Voorzitter: in reactie op de voorgaande spr...

Tomaat Persbericht Tomaat

Rotterdam, 10 november 2004

Tweede termijn begroting 2005

Voorzitter: in reactie op de voorgaande sprekers:
De VVD is dezelfde arrogante partij van de rijken die ze altijd al was. De PvdA verandert gelukkig wel en dat geeft hoop.Leefbaar Rotterdam en het CDA hebben gelijk. De SP is op 6 maart 2002 al begonnen met haar campagne voor 8 maart 2006. “Zes in 2006!”, maar ondertussen werken we wel door. Met voorstellen om onze stad te verbeteren.

Voorzitter: het CDA verwees naar onze bijdrage op 14 oktober en citeerde daar half uit. Daarom hier nog eens het laatste deel van mijn bijdrage toen.

Kortom, het beste zou zijn als er nieuwe verkiezingen kwamen. Dat de Rotterdammers zich zouden kunnen uitspreken voor een nieuwe richting en een nieuw gemeentebestuur.

De verkiezingen van maart 2002 hebben heel veel vastgeroeste zaken losgemaakt. Dat was een goede zaak. Maar er is niemand die de losgeslagen boel weer samenbindt. En dat zal wel moeten gebeuren. De toestand in de stad en in de wereld drijft de Rotterdammers uit elkaar. Teveel mensen doen niet meer mee en sluiten zich op achter hun voordeur. En zonder de mensen kan het niet. Zonder het onbetaalbare kapitaal van het bloed, zweet en tranen van duizenden vrijwilligers die hun energie en enthousiasme in de vooruitgang van hun straat en hun buurt en hun stad steken, komt er niks van de grond. Dat weet het college ook. Vandaar het programma “mensen maken de stad”. Maar het komt niet van de grond, in die zin is er geen vooruitgang geboekt. Bij gebrek aan perspectief, bij gebrek aan middelen.

Zo naar mezelf luisterend, lijkt het beeld wel erg somber. Toch op mijn toer door Rotterdam in het kader van mijn wekelijkse “buurten in de wijken” zie ik ook veel hoopvolle initiatieven. Tegen de verdrukking in. Vaak ondanks het college, zoals bij de bewoners van Nieuw Crooswijk en vele andere pareltjes in het ondanks alles mooie Rotterdam.

Daarom ben ik ook hoopvol, omdat ik weet dat de Rotterdammers zich niet aan de kant laten schuiven als het er op aan komt. De acties van de afgelopen maanden en ook de actie van vandaag zijn voor velen inspirerend.

Daarom zal de SP de komende maanden op zoek gaan naar een strategische alliantie. Over onze verschillen heen, blijken we meer en meer samen op te kunnen trekken. Vanzelfsprekend met de Stadspartij, die andere SP. Steeds meer met Groen Links en PvdA. Zowel op straat bij acties als in het stadhuis. We zullen daar mee doorgaan. W e zitten ook bijna altijd met de ChristenUnie op een lijn. Kortom, een nieuwe meerderheid tekent zich af.

Het komende jaar zal de SP er hard aan werken om die meerderheid mogelijk en zichtbaar te maken. Ondertussen zullen we nog proberen de pijn van deze zielloze begroting te verzachten, daar komen we in de commissies en in de raad van begin november met vele concrete voorstellen op terug.”

Vz: dat was het slot van mijn bijdrage bijna 4 weken geleden op 4 oktober. Ondertussen hebben we de afgelopen weken allerlei voorstellen gedaan: 21 moties en amendementen. Daar willen we om te beginnen nog twee aan toevoegen. Een over ‘integrale wijkteams’ en een ‘over de betaalbaarheid van volkstuinen’ voorheen motie 19 van LR.

Over de begroting 2005 hebben we het al gehad. Die bevat niets nieuws. Het is een verdere uitwerking van de nota “Rotterdam Zeurt Door”. Geen oplossingen voor de toenemende woningnood. Geen aanval op de groeiende werkeloosheid. Geen grote investeringen in de sociale infrastructuur. Geen pogingen om de Rotterdammers meer bij het beleid te betrekken. De SP heeft bij de debatten geprobeerd te redden wat er te redden valt. We hebben nieuwe voorstellen gedaan, gebaseerd op onze huisvestingskrant en onze nota “Heel Rotterdam Vooruit”. Zelfs de kleinste verbetering zullen we toejuichen. We beseffen dat de coalitie een blokkade hebben gelegd op alle voorstellen van de oppositiepartijen. We zullen zelf nooit meedoen aan deze partijpolitieke spelletjes. Oude Politiek kan alleen met Nieuwe Politiek bestreden worden. Daarom zijn wij en de Rotterdammers ook zo teleurgesteld in Leefbaar Rotterdam. Natuurlijk hadden ze een dramatisch slechte start maar we zij nu 30 maanden verder. Jullie maken daardoor jullie verwachtingen bij de Rotterdammers absoluut niet waar. Daarom blijven we hen en hun foute meningen op alle fronten bestrijden, omdat wij vinden dat Rotterdam betere vertegenwoordigers verdient.  Het is teleurstellend dat de meeste LR-leden er vaak niet zijn en als ze er wel zijn, hun mond niet opendoen en als ze die wel opendoen het alleen maar is om JA te knikken tegen de VVD en het CDA. Nota bene het CDA van Balkenende en de VVD van Zalm die ons land te grabbel gooien.

Gelukkig hebben de vakbondsacties succes gehad en de ergste verloedering kunnen tegenhouden. Gelukkig hoefde er vandaag niet opnieuw gestaakt te worden. Gelukkig hoefde er vandaag niet opnieuw door tienduizenden mensen te worden gedemonstreerd in de straten van Rotterdam. Landelijk is er slechts een slag gewonnen. Nog lang niet alle pogingen tot afbraak van de solidariteit en de sociale cohesie zijn naar de prullenbak verwezen. Ondertussen zitten we wel met een regering en een college van B&W dat weggejaagd zou worden, als er nu verkiezingen zouden worden gehouden. Maar er zijn nu geen verkiezingen. We zitten sinds vorige week opnieuw met de oogst van de angst. Angst gezaaid door terroristische daden. Terreur = volgens van Dale ‘georganiseerde geweldpleging ter bereiking van politieke doelen, bewind waarbij de bevolking leeft in voortdurende angst voor moord en geweld

Angst is een slechte raadgever.
Op de eerste plaats moet de landelijke overheid de rust herstellen.Zij moet laten zien dat er niet gespot kan worden met het handhaven van het ‘geweldsmonopolie’ bij de overheid.
Zorgen voor de veiligheid is een kerntaak van die overheid. Daar zijn alle partijen het over eens, dat is geen exclusief rechts standpunt.Onze senator Tiny Kox schreef vorige week: “Wie extremisten en extremisme wil bestrijden, moet op veel fronten actief zijn. Om te beginnen mogen we niet langer naïef zijn. Een samenleving die weet dat er extremisten en extremisme bestaan, mag niet wegkijken maar moet optreden. Een democratie heeft het onvervreemdbare recht, zelfs de plicht, met al haar middelen op te treden tegen hen die de democratie willen vermoorden. We moeten de vijanden van de democratie beter kennen en volgen. We moeten snel af van verborgen hoeken en gaten waarin zonder toezicht tot haat wordt opgeroepen. Bij een samenleving met maximale vrijheid van meningsvorming en meningsuiting hoort ook maximale verantwoordelijkheid voor wat je zegt en anderen vertelt. Als bepaalde moskeeën en scholen nu nog vrijplaatsen zijn voor justitieel en onderwijskundig toezicht, dan moeten we daar snel een einde aan maken.
Wie extremisten écht de wind uit de zeilen wil nemen, doet er vooral goed aan om de samenhang in de samenleving te herstellen. Wie niet zorgt voor de juiste samenhang, legt overal broedbedjes waarop onder bepaalde omstandigheden extremisten hun zaad kunnen strooien. Dus weg met de getto’s, weg met ‘witte’ en ‘zwarte’ scholen, weg met elke discriminatie, weg met de groeiende ongelijkheid en weg met ‘wij’ en ‘zij’. Laten we zorgen dat we samen wonen en leven in plaats van apart. Wie hier woont hoort er hier bij. Met alle rechten. Met alle plichten. Daarover gaan we met niemand onderhandelen. Daar hoort iedereen zich aan te houden. Zodat we in vrijheid, ieder met eigen opvattingen en vragen en voorstellen voor de toekomst, samen kunnen blijven leven
.

”Voorzitter, de hele week pleeg ik al zelfcensuur, de hele week probeer ik me al in te houden. Van alle kanten wordt geprobeerd om mij en andere Rotterdammers mee te trekken in een burgeroorlog die de onze niet is. Ik wil niet worden ingedeeld in de “wij” of “zij” van de religieuze en nationalistische fanatici van deze of gene zijde. Daar heb ik geen belang bij, daar zijn alleen verliezers bij, voor ons is er geen andere hemel te winnen dan de hemel op aarde. En het is al lastig genoeg om die te realiseren. We gaan de komende dagen opnieuw proberen ons geliefde Rotterdam te verbeteren. Voor alle Rotterdammers, want allemaal moeten ze zich aan de Grondwet houden:
Artikel 1: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
Artikel 6: 1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
- 2. De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.
Artikel 7 . - 1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
- 2. De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending.
- 3. Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden.
- 4. De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame.
Artikel 8: Het recht tot vereniging wordt erkend. Bij de wet kan dit recht worden beperkt in het belang van de openbare orde.
Artikel. 9.-1. Het recht tot vergadering en betoging wordt erkend, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
- 2. De wet kan regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.
Jan Marijnissen lanceerde gisteren de discussiestelling: De moslimgemeenschap zal moeten begrijpen dat er een collectieve verantwoordelijkheid bestaat om uitwassen – zoals de politieke Islam – actief te bestrijden. Opvoeders, leraren en imams zullen onomwonden moeten kiezen vóór onze Grondwet en in de geest daarvan hun kinderen moeten opvoeden.
Indien men niet bereid is zich te conformeren aan wat wij hier gezamenlijk aan waarden en wetten hebben geformuleerd, dan is het dringende advies: Zoek een land waar u zich wél thuis voelt
.”Jan heeft maar half gelijk. Er zal geen land bestaan waar zij zich thuis zullen voelen, zonder onderdrukking van anderen. Er is slechts 1 wereld, en iedereen zal zich minimaal moeten houden aan de respectering van de universele rechten van de mens. Voor gewelddadige extremisten is geen plaats in onze multiculturele samenleving. Laten we als gemeenteraad bouwen aan “mensen maken de stad”. Waarom horen we nauwelijks nog iets over het ‘Deltaplan van de inburgering’?

Voorzitter de SP heeft vele serieuze voorstellen gedaan. Het voorstel om te komen tot afschaffing van de zonemaximering voor Vervoer Op Maat (WVG) is er een van. Het voorstel over de vrijwillige terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en ‘Vice Versa’is een ander . En vooral onze voorstellen om te komen tot gemengde scholen, waar Rotterdammertjes “samen leren samen te leven”. We verwachten een serieuze reactie van het college. De toestand in de stad vraagt erom.

Lees verder
3 november 2009

Dag loon? Dagloon!

De SP wil niet dat de dagloonregeling voor dak- en thuislozen wordt gehalveerd. Deze regeling houdt in dat mensen die werken voor organisaties als Jobscore 15 euro per dag kunnen verdienen met bijvoorbeeld het vegen van de straat. Het college vindt dat werklozen die verblijven in de maatschappelijke opvang hetzelfde behandeld moeten worden als andere werklozen en wil de regeling drastisch beperken. Samen met D66 heeft de SP een tweeminutendebat aangevraagd voor aanstaande donderdag om te horen wat de rest van de gemeenteraad van de regeling vindt.

Lees verder
29 oktober 2009

SP presenteert kandidatenlijst en alternatieve begroting

Vandaag heeft de SP haar concept-kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 gepresenteerd. De SP kiest op de lijst voor een mix van vernieuwing en ervaring. Het afdelingsbestuur draagt gemeenteraadslid Leo de Kleijn voor als lijsttrekker.

Lees verder
29 oktober 2009

Een beter Rotterdam voor hetzelfde geld!

Vandaag presenteerde de SP haar alternatieve begroting voor 2010: Een beter Rotterdam voor hetzelfde geld (PDF). In de alternatieve begroting laat de SP zien dat het uitvoeren van haar plannen voor Rotterdam mórgen al kan beginnen, en dat de ideeën van de SP haalbaar en betaalbaar zijn. De SP kiest in haar begroting onder andere voor 2000 nieuwe banen in de Rotterdamse buurten en voor meer armoedebestrijding, voor het investeren van 100 miljoen in het opkopen van woningen van huisjesmelkers, en voor het eerlijker verdelen van de lokale belastingen. De begroting wordt de komende weken in de gemeenteraad besproken.

Lees verder
29 oktober 2009

SP wil niet hakken in welzijnsorganisaties

De SP wil niet dat er gehakt wordt in de subsidies van een aantal welzijnsorganisaties in de stad. Deze bezuinigingen hangen de instellingen en hun personeel wel boven het hoofd bij de begroting voor volgend jaar. De SP denkt echter dat het erg dom is om in deze sector te bezuinigen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier