h

Overzicht moties begrotingsbehandeling 2010

13 november 2009

Overzicht moties begrotingsbehandeling 2010

Hieronder vindt u een volledig overzicht van de moties die de SP bij de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad 2010 heeft ingediend. Lees hier meer over de voorstellen en alternatieven van de SP.


Werk en inkomen/economie

Ex-SHB'ers aan het werk
Niet alleen jongeren zouden warm moeten worden gemaakt voor werk in de haven, ook de oudere havenarbeiders die door de crisis werkloos zijn geworden moeten opnieuw aan de slag geholpen worden.

Bestrijd discriminatie op de arbeidsmarkt
De SP wil dat de gemeente meer doet om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Zo moet de gemeente geen opdrachten meer geven aan bedrijven met te weinig allochtonen en die daarvoor ook geen plan hebben. De gemeente moet zelf het goede voorbeeld geven en ervoor zorgen dat allochtonen ook aan de slag kunnen in de hogere functies. » Lees verder…


Huisvesting en woonomgeving

Houd het Jan Eleveld groen
De SP vindt dat van het Jan Eleveld een wijkpark gemaakt moet worden, in plaats van het grasveld met dure huizen vol te bouwen.

Gratis parkeren voor bewoners
De parkeervergunning voor de eerste auto zou gratis moeten zijn. Voor de tweede en derde auto's zou meer betaald moeten worden. Tot hier een plan voor is gemaakt, moet de tariefstijging voor de bewonersvergunning van de baan. » Lees verder…

Geen sloop in Nieuw Crooswijk
Nu het college heeft besloten minder woningen in de stad te slopen, wil de SP dat de plannen voor de sloop en nieuwbouw in Nieuw Crooswijk opnieuw tegen het licht gehouden worden. Als het aan de SP ligt worden de woningen in de wijk gerenoveerd in plaats van gesloopt.


Participatie en integratie

Behoud het dagloon voor dak- en thuislozen
Dak- en thuislozen kunnen voor een extra centje van 15 euro per dag de Rotterdamse straten vegen, bijvoorbeeld via Jobscore. De SP wil niet dat deze regeling, die deze mensen hun zelfrespect teruggeeft, wordt afgeschaft. » Lees verder…

Taalles voor vrouwen
Het Leer- en Ontmoetingproject voor vrouwen (LOV) geeft taalles aan vrouwen die niet of nauwelijks buiten de deur komen. De subsidie die ze hiervoor van het Oranjefonds kreeg is stopgezet. De SP wil dat de gemeente het tekort bijpast, zodat het LOV haar werk kan blijven doen.

Integratiewerk van Platform Buitenlanders
Het Platform Buitenlanders doet goed werk in de stad op het gebied van integratie. De SP wil dan ook niet dat er bezuinigd wordt, zodat allerhande goed lopende projecten gewoon doorgezet kunnen worden.

Telefonische hulplijn in de eigen taal
Bij hulplijn Sensoor worden mensen door vrijwilligers geholpen in de eigen taal. Met de geplande bezuinigingen zou Sensoor totaal verdwijen en de SP vindt dat een slechte zaak.

'Welkom in Rotterdam'
'Welkom in Rotterdam' is een project waarbij inburgeraars gekoppeld worden aan 'oude' Rotterdammers. De SP wil dat stichting MARA, die het project uitvoert, voldoende geld krijgt om 'Welkom in Rotterdam' ook volgend jaar voort te zetten.


Zorg en welzijn

HIV-hulpverlening
Het College vindt dat het taboe rondom HIV en AIDS onderhand verdwenen is en wil deze (psychosociale) hulpverlening aan patiënten afschaffen. De SP weet dat dit taboe helaas nog niet weg is, en wil dat er evenveel geld voor dit soort hulp beschikbaar blijft als vorig jaar.

Geld voor de familievertrouwenspersoon
De familievertrouwenspersoon helpt mensen die familie of mantelzorger zijn van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening. De SP wil dat de vertrouwenspersoon ook volgend jaar voldoende geld heeft om het werk te kunnen doen.

Computers voor arme kinderen
Kinderen van ouders met weinig geld kunnen bij de Stichting Leergeld een computer krijgen voor het maken van huiswerk. De laatste tijd kloppen steeds meer mensen aan bij de Stichting en de SP wil dat Leergeld voldoende geld heeft om ook volgend jaar nog iedereen te kunnen helpen.

Acute Thuiszorg voor iedereen
De acute thuiszorg dreigde te verdwijnen bij alle thuiszorgaanbieder, behalve bij Thuiszorg Rotterdam. De SP wil dat alle Rotterdamse aanbieders van thuiszorg ook acute thuiszorg gaan geven.


Openbaar vervoer

Menselijk toezicht in de metro
Veel mensen voelen zich 's avonds niet veilig in de metro. De SP wil dat er menselijk toezicht komt in de metro's en niet alleen op de perrons. » Lees verder…

Gratis Vervoer op Maat
Juist mensen met een beperking die gebruik maken van Vervoer op Maat zijn enorm geholpen als dat gratis wordt. Dat helpt ze uit een isolement te halen om mee te doen in de samenleving.


Onderwijs en jongeren

Gratis Rotterdampas voor jongeren van 18
De SP wil dat alle jongeren die 18 worden een gratis Rotterdampas voor een jaar krijgen om kennis te maken met het Rotterdamse cultuur- en voorzieningenaanbod. » Lees verder…

16-jarigen naar de jeugdarts
Jongeren zouden ook als ze zestien jaar zijn nog een keer gezien moeten worden door een jeugdarts. Een gesprek met zo'n arts over ichamelijke ontwikkeling, seksualiteit, pesten, voeding, drugs- en drankgebruik etc. kan veel problemen op latere leeftijd voorkomen.» Lees verder…

Geen bezuiniging op de brede school
Juist nu de buitenschoolse activiteiten bij de brede scholen lekker lopen, wil de gemeente gaan bezuinigen: de leerkrachten moeten de activiteiten maar organiseren. Onzin vindt de SP: leerkrachten zijn druk zat met les geven. » Lees verder…


Cultuur, sport en vrije tijd

Een overdekte speelplaats voor Plaswijck
Als het Plaswijckpark een overdekte speelplaats kan aanleggen, dan is het ook leuk om in de winter naar het park te gaan. De SP vind zo'n speelplaats een goed idee en wil dat de stad voor een deel bijdraagt in de kosten. » Lees verder…

Houd sporthal Asterlo open
Na 2010 moet sporthal Asterlo dicht. Er is echter nog steeds geen alternatief voor alle verenigingen die nu gebruik maken van de hal. De SP riep op om te zorgen voor voldoende geld voor de sporthal totdat het alternatief gevonden is.

Geen bijdrage aan het Olympisch plan
De SP is niet tegen sport, maar als de Olympische spelen naar Nederland moeten komen, dan is dat een zaak die landelijk geregeld moet worden. Totdat duidelijk is wie wat hiervoor gaat betalen, kan de gemeente het half miljoen euro die hiervoor nodig is aan andere dingen uitgeven.


Overig

ICT slimmer organiseren
De SP wil dat de gemeente vijf miljoen euro bespaart door de eigen ICT-projecten efficiënter te gaan organiseren. Bovendien zou zo snel mogelijk open source-software gebruikt moeten gaan worden, omdat ook dit op den duur goedkoper is.


Hoe gaan we dat betalen?

Al deze plannen kosten geld en brengen soms ook geld op. Daarom deed de SP ook een voorstel hoe het geld van de stad op een andere manier verdeeld moet worden. Meer dus naar bovengenoemde onderwerpen en dan mag er wat ons betreft bezuinigd worden op bijvoorbeeld de Economic Development Board Rotterdam, De Chief Marketing Officer, kredieten voor projectontwikkelaars om hun dure nieuwbouw overeind te houden en de buitenlandse reizen die worden gemaakt door het gemeentebestuur, de raadsleden en de ambtenaren. Ook zou de gemeente minder vaak dure externe adviseurs moeten inhuren en ook de ICT van de gemeente kan veel efficiënter georganiseerd worden.


Begrotingsdebat: 'Hoog tijd dat de SP de stad gaat besturen
Alternatieve begroting SP: Een beter Rotterdam voor hetzelfde geld!

U bent hier