h

SP stemt tegen begroting

10 november 2007

SP stemt tegen begroting

Donderdagavond werd de behandeling van de begroting van de gemeente voor 2008 afgerond. De SP en Leefbaar Rotterdam stemden tegen. 'Onder deze begroting kunnen we niet onze handtekening zetten', sloot fractievoorzitter Theo Cornelissen de SP-bijdrage van de afgelopen dagen af. 'Het roer is niet omgegaan, we houden hetzelfde neoliberale beleid.'

Donderdag concentreerde de SP zich in haar bijdrage met name op drie punten. De proef met het gratis openbaar vervoer voor ouderen wordt voorlopig voortgezet, al zou de SP het liefst zien dat het meteen permanent werd ingevoerd. Ook voortgezet worden helaas de 25.000 jaarlijkse onwettige huisbezoeken van de Rotterdamse interventieteams. En de Vrijdagavond Jongerenavond die de SP wil om jongeren zich weer welkom te laten voelen in de stad, komt er niet.

Onze andere voorstellen

Het beleid van dit college van PvdA, CDA, VVD en GroenLinks is en blijft niet het beleid van de SP. Wat wij willen met Rotterdam, dat hebben we in 2006 opgeschreven in ons verkiezingsprogramma Rotterdam verdient beter!. Binnen het kader van de begroting, dat niet het onze is, proberen we wel in ieder geval iets concreets voor Rotterdammers voor elkaar te krijgen en stellen we soms principiële kwesties aan de orde.

Wat we doen in de raad verantwoorden we graag via deze website. Hieronder is daarom een overzicht te vinden van de SP-moties waar donderdagavond over gestemd is. Met uitzondering van de voorstellen waar 'aangenomen' bij staat zijn ze verworpen, vaak onder aanvoering van de PvdA. Hebt u vragen, wilt u meer weten? Dan kunt u altijd de SP-fractie mailen.


Moties begrotingsbehandeling 2008

 • (5) Sluiting bajesboten en uitzetcentrum
  Sluit, nu de politieke situatie veranderd is, de schandvlekken van Rotterdam: de bajesboten in de Merwedehaven en het uitzetcentrum op Rotterdam-Airport. » Lees verder…
 • (12) Maatregelen alleenstaande ouders met uitkering Wet werk en bijstand
  Geef alleenstaande ouders met een bijstandsuitkering geen strafkorting van honderd procent op hun uitkering, daar zijn vooral de kinderen de dupe van.
 • (13) Armoede effect rapportage (AER)
  Voer een 'Armoede Effect Rapportage' in: betrek bij elk raadsvoorstel de effecten voor de minima in de stad.
 • (14) Onderbesteding individuele voorzieningen
  (ingetrokken na toezegging) Zorg ervoor dat het geld voor individuele voorzieningen zoals trapliften bij de mensen terechtkomt die er recht op hebben. » Lees verder…
 • (17) Gratis Inburgeringsbeleid
  (ingetrokken na toezegging) Maak de inburgeringscursussen gratis. » Lees verder…
 • (19) Plan van aanpak migrantenomroepen
  Kom met een plan om migrantenomroepen in Rotterdam te ondersteunen: die hebben een zeer nuttige functie maar verkeren vaak in financiële nood.
 • (23) Buurt- en wijkbudgetten
  Voer buurt- en wijkbudgetten in en geef de mensen in de wijken zelf de zeggenschap over 20 procent van de Vogelaar-gelden (507 miljoen). » Lees verder…
 • (24) Vrijdagavond jongerenavond
  Maak van Vrijdagavond Jongerenavond in het centrum van Rotterdam: jongeren zijn net zo welkom in de stad als iedereen. » Lees verder…
 • (28) Wachtlijst Wet sociale werkvoorziening (WSW)
  Kom met een plan om de wachtlijsten bij de Wsw (sociale werkvoorziening) binnen deze collegeperiode op te lossen. » Lees verder…
 • (29) Sociale doelstelling Wet sociale werkvoorziening (WSW)
  (ingetrokken na toezegging) Zorg ervoor dat het recht op een aangepaste, beschermde werkplek voor mensen met een arbeidshandicap wordt zekergesteld. » Lees verder…
 • (34, 80, F) Gratis openbaar vervoer ouderen in 2008
  (ingetrokken, minder vergaand voorstel is aangenomen) Maak het openbaar vervoer voor 65-plussers in 2008 gratis. » Lees verder…
 • (37) Collegedoelstelling verbeteren corporatiewoningen herzien
  (ingetrokken na toezegging) Bij het aanpakken en opknappen van 4500 corporatiewoningen moet het aantal betaalbare woningen niet verminderen.
 • (38) Vereniging van huurders
  Corporaties zijn te ver van bewoners af komen te staan. Voer Verenigingen van Huurders in, waarin bewoners zelf mee kunnen beslissen over het
  onderhoud van hun woningen. » Lees verder…
 • (41) Van Groot naar Beter-maatregel
  (ingetrokken na toezegging) Stimuleer het financieel als mensen van een grote naar een kleinere woningen verhuizen, zodat meer grotere woningen beschikbaar komen.
 • (43) Straatonderhoud deelgemeenten
  Zorg voor voldoende budget voor het straatonderhoud bij de deelgemeentes, in het bijzonder op de Rechter Maasoever.
 • (63) Gratis OV voor 65-plussers in de daluren
  (samen met PvdA, GL, CDA, LR; aangenomen) Voorstel om de proef met gratis openbaar vervoer voor ouderen te verlengen tot de evaluatie. » Lees verder…
 • (66) Budgetsubsidies
  (samen met CU; stemmen staken) Laat de mogelijkheid bestaan om organisaties niet alleen voor activiteiten subsidies te geven, maar ook algemene ‘budgetsubsidies’.
 • (67) Huisbezoeken dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid en interventieteams
  Schort de huisbezoeken van de interventieteams op totdat de huisbezoeken aan de wet getoetst zijn en in de raad besproken. » Lees verder…
 • (68) Stadsgeschiedenis Stad van Dorpen
  (aangenomen) Kom met een voorstel om de geschiedenis van de Rotterdamse dorpen en van Rotterdam als ‘Stad van Dorpen’ uit te werken.
 • (69) Moratorium warmtebedrijf
  Stel geen nieuwe overbruggingskredieten beschikbaar voor het Warmtebedrijf in deze vorm.
 • (70) Jeugdtheater Hofplein
  (samen met CDA) Los de financiële problemen en te lage salarissen bij Jeugdtheater Hofplein op.
 • (73) Pilot verhogen kwaliteit taaltrajecten
  (samen met LR, D66, CU; aangenomen) Geef wethouder Kaya pas extra geld voor inburgering als ‘ie daadwerkelijk met een goed plan komt. » Lees verder…
 • (79) Diergaarde Blijdorp
  (samen met alle partijen; aangenomen) Verstrek € 4,5 miljoen voor de renovatie van de Rivièrahal, en in het bijzonder de herbouw van de uitkijktoren, van Diergaarde Blijdorp.


U bent hier