h

Linkse lichtpuntjes ondanks rechtse begroting

11 november 2014

Linkse lichtpuntjes ondanks rechtse begroting

Bij de behandeling van de Rotterdamse begroting voor 2015 diende de SP-fractie meer dan 40 moties en voorstellen in, zoals aangekondigd bij de Algemene Beschouwingen. Voor het openhouden van buurtvoorzieningen, verduurzaming, bestrijding van armoede en verzachten van bezuinigingen op de zorg. Enkele moties werden aangenomen. Het overgrote deel kon geen steun vinden bij de collegepartijen Leefbaar, D66 en CDA.

Kwijtschelding voor AOW-ers
Door een voorstel van de SP blijven AOW-ers  in aanmerking komen voor kwijtschelding van afvalstoffenheffing. Leo De Kleijn: ''Liever hadden we gezien dat iedereen die onder de 120% van sociaal minimum zit in aanmerking kwam, toch zijn we hier blij mee.''

 

Reorganisatie ambtenaren
Voor de behandeling van de voorjaarsnota 2015 moet de raad geinformeerd worden over de collegeplannen om de resterende groep ambtenaren van de reorganisatie, in lage loonschalen te herplaatsen. De  aangenomen SP-motie van De Kleijn wil er ook voor zorgen dat niemand van deze medewerkers ten gevolge van de krimp in een uitkering terecht komt.

Job-Score
Jobs-Score blijft! Dit dankzij een motie van SP-raadslid Josine Strörmann. Job-Score is een waardevolle organisatie volgens de SP.  Ze zorgen niet alleen voor een nuttige dagbesteding maar ook meer maatschappelijke acceptatie voor (voormalig) dakloze Rotterdammers.

Garantie voor Banen!
Voor mensen met een beperking die toch aan de slag willen en kunnen heeft de SP gezorgd dat er in 2015 voldoende arbeidsplekken komen in de stad. Deze mensen worden ingezet op wijkniveau, wat voor hen prettiger is. Actief zijn in je eigen buurt en daarmee je wijk te verbeteren is altijd een goed idee aldus de SP. Raadslid Josine Strörmann: “Vanaf 1 januari worden veel veranderingen doorgevoerd in de stad Rotterdam, veranderingen die niet ten koste moeten gaan van degenen die het al zwaar hebben. De 90 banen die Rotterdam zal creëren zullen voorkomen dat deze mensen in een diepe put terecht zullen komen.”

Springplank voor zwembad Schuttersveld
Het zwembad Schuttersveld blijft open als het aan SP-fractie ligt.  Een motie om  alle betrokken partijen tot 1 maart  2015 in de gelegenheid te stellen om een businessplan in te dienen werd aangenomen. In juli moet er dan een besluit genomen worden.

Bewoners, zwemverenigingen en gehandicaptenorganisaties waren zeer ongelukkig met het plan van wethouder Adriaan Visser (D66). Raadslid Sun van Dijk (SP): "Het sluiten van een zwembad met een belangrijke maatschappelijke en sociale functie in Crooswijk is idioot.  Er zijn nu ook commerciële partijen geïnteresseerd in het zwembad. Alle alternatieven  moeten worden onderzocht. Sluiting van zwembad Schuttersveld is geen optie."

Voor alle Chinezen
Door een andere motie van Van Dijk is het nu mogelijk  dat alle Chinese Rotterdammers gebruik kunnen maken van het Chinees Spreekuur in het centrum. De stichting Perspectief Chinezen krijgt ook een vaste locatie waaruit zij hun taalcursussen en andere activiteiten kunnen gaan organiseren.

Onderwijs
Door de invoering van het Passend Onderwijs en de decentralisatie jeugdzorg wordt per 1 augustus 2015 het aantal onderwijsopvangplekken gehalveerd. Een slechte zaak vindt SP-raadslid Sun van Dijk. ''De effecten van de wet Passend Onderwijs zijn nog onbekend. Daarom is stopzetten van de bijdrage voor deze voorziening overstandig. De schoolbesturen zijn bezig met het opstellen van een  toekomstplan voor de onderwijsopvangvoorziening.'' Met de SP-motie wordt wanneer nodig geld vrijgemaakt voor de ondersteuning van deze voorziening.

Een andere SP-motie om de De Nieuwe Kans niet kapot te bezuinigen is aangenomen door de Rotterdamse gemeenteraad. Het college moet in samenspraak met De Nieuwe Kans kijken naar welke taken ze zal uitvoeren met voldoende financiering.

Energieprestaties monitoren
Wat de SP betreft moet het college er alles aan doen om komende jaren een grote slag te slaan in het energiezuiniger maken van de Rotterdamse woningvoorraad. Een belangrijke taak hiervoor ligt bij de woningbouwcorporaties. De wethouder omarmde de motie van de SP die stelt dat het college moet zorgen dat de corporaties jaarlijks gaan rapporteren en de raad actief informeren over hun energieprestaties.

Woonboten
Een andere motie van Velter zorgt ervoor dat de bewoners van de woonboten in de Spaanse Polder snel meer duidelijkheid krijgen over de alternatieve ligplaats De Hoop in Schiedam. Al maanden wordt hier op gewacht. Tot op heden hebben de wethouders van beide steden nog niet één keer om de tafel gezeten. De bewoners zijn de jaren van onzekerheid zat en willen zo snel mogelijk weten of Schiedam meewerkt aan het ontwikkelen van een nieuwe ligplaats. De motie van de SP geeft de wethouder de opdracht om vóór het eind van het jaar in gesprek te gaan met Schiedam en met een planning te komen.

Huurteam
De bezuinigingen op het Huurteam Rotterdam door het College van Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA rijmen niet met de voorgenomen hardere aanpak van huisjesmelker vindt de SP.  Het huurteam moet in in ieder geval in de deze vorm blijven bestaan met het huidige budget, volgens SP-raadslid Querien Velter. De wethouder heeft de toezegging gedaan zeer snel met het huurteam in gesprek te gaan met name over de aanpak van huisjemelkers.

Andere moties
De meeste SP moties haalden het helaas niet. Meestal moties die geld kosten zoals het Energiefonds en een Buurthuis in elke wijk, net als de motie om LCC De Larenkamp open te houden. Maar ook een pilot 'Basisinkomen' voor 600 uitkeringsgerechtigden haalde het niet. Dit zou zelfs geld zou opleveren omdat er geen controle nodig is, een gratis onderzoek naar participatie als het ware.

SP-raadslid Tom Weerdmeester: "Het college kiest er wel voor om een cadeautje te geven aan de rijke havenbedrijven door de reclamebelasting af te schaffen ten koste van bijvoorbeeld voorzieningen in de wijken, minder fortuinlijke Rotterdammers worden keihard getroffen."

U bent hier