h

Hart van Zuid: behoud groen en draagvlak

13 oktober 2015

Hart van Zuid: behoud groen en draagvlak

Nu het plan voor Hart van Zuid zich steeds verder uitkristalliseert, blijkt de uitwerking verre van goed te verlopen. De SP vindt dat het voorliggende plan te weinig rekening houdt met de buurt, door de gekozen inpassing van het busvervoer en het opofferen van de Carnissetuin. Onacceptabel vindt de SP-fractie, een plan dat 'in dienst staat van de stad en haar inwoners' zou op brede steun uit de omgeving moeten kunnen rekenen. Woensdag tijdens de raadscommissie zal de SP het college haar ideeën voorleggen om tot een beter voorstel te komen.

De SP-fractie is over het algemeen blij met de ontwikkelingen in het Hart van Zuid. Het Zuidplein en haar omliggende maatschappelijke functies zijn toe aan vernieuwing en zij vindt het positief dat dit gebeurt in combinatie met een impuls voor het gebied, door het toevoegen van functies op straatniveau, een autoluwe Gooilandsingel en beter toegankelijk openbaar vervoer.

Echter is de SP ook altijd kritisch geweest: woningbouw in het naastgelegen Zuiderpark is niet wenselijk. Tevens is de SP-fractie van mening dat het plan ook op brede steun van de wijkbewoners moet kunnen rekenen.

Carnissetuin moet blijven!
Een opvallend punt uit het bestemmingsplan Hart van Zuid is dat buurttuin 'de Carnissetuin' moet verdwijnen om plaats te maken voor parkeerplaatsen ten behoeve van de naastgelegen school. Recent kwam aan het licht dat de grond onder de tuin al in november 2013 aan de ontwikkelaar van Hart van Zuid, Ballast Nedam, is weggegeven. Gebruikers en de gemeenteraad worden voor het blok gezet.

Foto: SP
Onterecht wordt gesteld dat het om een 'tijdelijke' tuin zou gaan. Het gebruik van de tuin was misschien de afgelopen jaren op basis van een tijdelijk huurcontract, maar de grond van de gemeente wordt al vanaf de jaren '50 gebruikt voor tuintjes. De SP accepteert het voorgenomen besluit over de grond niet en steunt de gebruikers in het behoud van de tuin.

SP-raadslid Querien Velter: “Deze plek is van grote waarde voor buurtbewoners en ik vind het dan ook onbegrijpelijk dat het college de belangen van een regionale school verkiest boven die van de gebruikers van de tuin. Bovendien is het 'cadeau geven' van de grond aan de ontwikkelaar naar mijn weten nooit aan de gemeenteraad voorgelegd.”

De gebruikers van de tuin zijn de afgelopen weken druk in de weer geweest voor het behoud van hun tuin. Zij bieden de raadscommissie aanstaande woensdag zo'n 2000 handtekeningen aan voor het behoud van de tuin. Lees hier het hele verhaal over de Carnissetuin. Je kan de petitie ook nog online tekenen.

Niet bouwen in het Zuiderpark
Wat de SP betreft is de geplande woningbouw op het tennispark aan de Zuiderparkweg aantasting van het het openbaar groen. Eerder diende de fractie al een motie in om niet in het park te bouwen. Helaas kreeg deze motie geen steun van een meerderheid van de gemeenteraad. De SP sluit zich aan bij het advies van de gebiedscommissie Charlois om een alternatieve locatie voor woningbouw te vinden buiten het plangebied.


Frank Menzel in actie tegen het bouwen in het Zuiderpark

Zuiderterrasflat
De afgelopen weken kwamen veel zorgen van bewoners naar boven over de nieuwe busroutes die het plan mogelijk maakt. Met name de bewoners van de Zuiderterrasflat worden gedupeerd. De uitgaande bussen gaan daar met duizenden per dag onder hun woningen en balkons door rijden.

De SP heeft ernstige twijfels bij de gekozen busroute, die de 'voorkeursvarriant' wordt genoemd. Naast verstoring voor de bewoners van de Zuiderterrasflat zal deze busbaan ter hoogte van het nieuwe Zwembad en Kunstenpand ook nog steeds de Gooilandsingel blijven vernauwen. Velter: “Er worden grote kunstgrepen uitgehaald om de hellingbaan voor bussen te verleggen, maar of dit het gewenste effect gaat hebben voor de autoluwe Gooilandsingel is maar de vraag. Waar nu wordt gedacht een mooi plein te creëren ontstaat straks opnieuw een smalle straat met veel beton.”

U bent hier