h

Programma 2010: Verkeer en vervoer: duurzaam en betaalbaar

De SP wil voorrang voor duurzame vormen van vervoer en mobiliteit. Goed en betaalbaar vervoer voor iedereen is van groot belang – economisch, sociaal en cultureel – zeker voor een verstedelijkt gebied als de Randstad, de Rijnmond en Rotterdam. Een keuze voor automobiliteit en meer asfalt, zoals Rotterdam die in de praktijk maakt, zorgt hooguit voor een verplaatsing van de files of vrij baan voor mensen met een betere portemonnee (rekeningrijden). Wat betreft prijs, kwaliteit en reistijd moet het openbaar vervoer een echt alternatief worden voor iedereen.
Wij kiezen daarom voor grootschalige investeringen in betaalbaar, fijnmazig en modern openbaar vervoer en voorrang voor fietsers en voetgangers.

Openbaar vervoer

Voor een stad als Rotterdam is een goed, veilig en betaalbaar openbaar vervoer cruciaal: zowel voor werkenden, jongeren en ouderen in de stad als voor toeristen van buiten. Niet alleen voor mensen die geen alternatief hebben om naar hun werk of school te gaan, boodschappen te doen of familie te bezoeken: ook voor mensen die normaal auto rijden moet het veel aantrekkelijker worden de auto vaker te laten staan. Op het openbaar vervoer moet je niet bezuinigen: de dekkingsgraad en frequentie ervan moet juist flink worden uitgebreid, zowel overdag als s nachts.

Een fijnmazig netwerk in de wijken is van belang, om te zorgen dat iedereen een halte met goede overstapmogelijkheden dicht in de buurt heeft. Daarom voerde de SP samen met bewoners actie voor de terugkeer van bus 77 in Charlois. Het is goed dat het openbaar vervoer voor 65-plussers gratis is geworden. Dat moet structureel worden, maar vooral ook worden uitgebreid. Daarom wil de SP in stappen naar gratis openbaar stadsvervoer voor iedereen.

Al een aantal jaren vertoont de veiligheid in het openbaar vervoer een stijgende lijn. Het aantal incidenten is gedaald en met het plaatsen van tourniquets bij de metro is het aantal zwartrijders ook afgenomen. Wel heeft de RET op een aantal plaatsen te maken met buitensporig geweld en in de metro voelen mensen zich s avonds niet op hun gemak.

Hoe kan het beter?

 • In plaats van de A4 Midden-Delfland wil de SP verbetering van het snelle openbaar vervoer tussen Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. Dat betekent: inzetten op snelle buslijnen, frequent treinverkeer en de Randstadrail. Dit openbaar vervoer moet wel betaalbaar zijn, en niet – zoals de HSL – veel duurder. De A4 levert alleen voor een recordbedrag zeven kilometer extra file op.
 • Het openbaar vervoer in de stad wordt in stappen gratis voor iedereen. Om te beginnen kunnen jongeren tot 18 jaar en mensen rond het sociaal minimum gratis reizen. Gratis openbaar vervoer moet in de hele stadsregio ingevoerd worden.
 • In plaats van een lobby voor meer asfalt (A4-Noord, A4-Zuid) gaat Rotterdam stevig inzetten op rijksinvesteringen in het openbaar vervoer. Vervoer over water of per spoor kan vaker dan nu een alternatief bieden voor lange rijen vrachtwagens vanuit de haven. De SP is voor een metroringlijn die de wijken verbindt, met als prioriteit een nieuwe metrolijn op Zuid.
 • Tram, bus, metro en fastferry kunnen nog fijnmaziger routes afleggen dan ze nu doen. Dat is ook een kwestie van slim met het materieel omgaan: grote bussen, lange of meer trams in de spits, minibusjes in de stille uren. Deze minibusjes zouden zonder vaste opstapplaats langs een bepaalde route ook aangehouden moeten kunnen worden voor een rit. Betrek bewoners bij wijzigingen in het lijnnet.
 • OV-infrastructuur wordt tegelijkertijd aangelegd met nieuwbouwprojecten. Dat betekent bijvoorbeeld: als de nieuwe Kuip gebouwd wordt, dan dient de extra metrolijn tussen Zuidplein en Kralingse Zoom tegelijk klaar te zijn.
 • Het nachtnet wordt verfijnd en uitgebreid. De metro en tram gaan tot later doorrijden. De nachtbus gaat vaker en met kleiner materieel rijden. Om het gebruik te stimuleren worden de reguliere vervoersbewijzen geldig op de nachtbus.
 • Naast grote OV-knooppunten moeten meer Park & Rides komen, vanwaar mensen tegen gereduceerd tarief naar de stad kunnen reizen. Er wordt een proef gestart met ‘witte winkelwagenkarren’ op de P&R’s voor mensen die naar de stad komen om te shoppen.
 • Al het RET-materieel en ook de bussen van andere vervoersmaatschappijen die onze stad aandoen moeten sneller dan nu op duurzame energie (brandstofcellen, elektriciteit of ethanol) rijden. De mogelijkheden voor hettanken van deze energie moeten worden uitgebreid: ook automobilisten kunnen daar dan van profiteren.
 • De RET neemt al veel maatregelen om de veiligheid in het openbaar vervoer te garanderen: bewakingscameras, tourniquets, SOS-palen. De SP wil dat vooral meer servicegericht menselijk toezicht wordt ingezet, als eerste in de metro en op stations.

Fietsers en wandelaars

Voor het milieu, voor de leefbaarheid van de stad, voor de gezondheid van Rotterdammers; er zijn vele redenen om fietsen en te wandelen aantrekkelijker te maken – al dan niet in combinatie met gebruik van het openbaar vervoer.

Hoe kan het beter?

 • Het fietspadennet kan nog fors worden uitgebreid en een groot aantal fietspaden kan nog veel veiliger worden gemaakt. In de binnenstad worden tweerichtingsfietspaden aangelegd. Het Hofpleinviaduct wordt een doorgaande fiets- en wandelroute. Fietspaden blijven rood gekleurd voor de duidelijkheid op de weg. Stel stoplichten op drukke kruispunten zo in dat fietsers en voetgangers voorrang krijgen op het autoverkeer.
 • Het blijft toegestaan de fiets mee te nemen in de metro – als er plek voor is liefst ook in de spits. Het aantal stallingsplekken bij metro- en NS-stations wordt uitgebreid. Zolang er te weinig plekken zijn, worden fietsen niet door Stadstoezicht verwijderd.
 • Ook het aantal stallingen in de binnenstad moet omhoog. In de oudere wijken kunnen buurtstallingen – al dan niet in combinatie met een fietsreparatiewerkplaats – uitkomst bieden tegen het gebrek aan stallingsruimte bij de mensen thuis. Het aantal ‘fietstrommels’ dat door de gemeente beschikbaar is gesteld moet drastisch omhoog.
 • Wandel- en fietspaden dienen goed onderhouden te zijn, niet alleen in het stadscentrum, ook in de buitenwijk. Dat is niet alleen noodzakelijk voor gehandicapten en ouderen, maar ook validen doe je daar een groot plezier mee.
 • Fietsen onder kinderen moet verder gestimuleerd worden: door verkeersles, en door fietsroutes veiliger en de directe omgeving van scholen fietsvriendelijker te maken.

Autos

Ondanks de alternatieven zullen er autos blijven rijden. Deze moeten dan wel goed kunnen doorstromen door de stad. Dat is beter voor het milieu dan stilstaan in de file. Nu rijdt nog veel verkeer dwars door het centrum: dat maakt bijvoorbeeld de Coolsingel een vieze, ongezellige racebaan. Met veel maatregelen – zoals de zogenaamdePark&Walk-parkeergarages – wordt eerder meer verkeer naar het centrum getrokken dan minder. Die miljoenen kunnen beter naar het openbaar vervoer.

De landelijke overheid lijkt niet op te schieten met plannen om de maximumsnelheid op ringwegen in de randstad verder te beperken. Een verlaging van de maximumsnelheid op onze gehele ring van 100 naar 80 kilometer per uur, verbetert de doorstroming en de luchtkwaliteit. Ook zou de landelijke overheid meer maatregelen kunnen nemen om te stimuleren dat mensen hun oude vuile auto inruilen voor een schonere.

Ook de aanleg van de A13/16, die Overschie en Noord zou moeten ontlasten door een alternatieve route te bieden aan mensen die vanuit het zuiden richting Den Haag rijden, schiet niet op: de werkzaamheden staan nu gepland voor 2013.

Hoe kan het beter?

 • Blijf bij het Rijk aandringen op verlaging van de snelheid op de ring van 100 naar 80 kilometer per uur en de versnelde aanleg van de A13/16, een verbindingsweg tussen de A13 en de A16 langs de Doenkade en het Lage Bergse Bos. Ondertunneling van de weg in het bos en langs woonwijken is voor de SP een harde voorwaarde bij aanleg.
 • Ondertunneling van meerdere wegen in de stad is een goede manier om stank en fijnstof uit de lucht te houden. Zo ontstaat bovenop de tunnels bovendien ruimte in de stad voor groen en speelplaatsen. Een aantal van die plannen voor ondertunneling bestaan: die kunnen uitgevoerd worden maar onderzocht moet worden welke wegen zich nog meer lenen voor ondertunneling.
 • We investeren niet in garages als de Markthal- en Kruisplein-garages en andere parkeergarages in het centrum, maar in beter openbaar vervoer naar het centrum. Zorg voor voldoende plekken waar automobilisten van buiten de stad kunnen overstappen naar het openbaar vervoer of de fiets.
 • De SP is geen tegenstander van betaald parkeren, maar vindt dat wijkbewoners en ondernemers in de wijk gratis mogen parkeren om ongelijkheid met wijken te voorkomen waar geen betaald parkeren is. Een parkeervergunning voor een tweede of derde auto per gezin zou wel (flink) meer moeten kosten. In oude wijken worden – waar dat kan – gratis parkeergarages gebouwd zodat er meer ruimte beschikbaar komt voor speelplaatsen en groen. Smalle straten worden waar mogelijk autovrij gemaakt. In nieuwbouwwijken worden gemeenschappelijke ondergrondse parkeerplaatsen gebouwd die samen met de woning verkocht of verhuurd worden.
 • De Coolsingel wordt autovrij van het Hofplein tot de Meent. Voor het Stadhuis ontstaat zo een nieuw Stadsplein. Ook voor andere delen van de stad moet verder bekeken worden – in overleg met bewoners en ondernemersof deze autovrij of autoluw gemaakt kunnen worden.
 • Het aantal punten waar duurzame energiegetankt kan worden moet – in een veel hoger tempo dan nu – worden uitgebreid. Elektriciteit, mits duurzaam opgewekt, is een betere alternatieve brandstof dan de hoog opgehemelde biodiesel.
 • Organiseer een jaarlijkse echte autovrije dag. Ondersteun op die dag overal in de stad activiteiten op straat en sluit het autoverkeer in het centrum geheel af. Geef Rotterdammers die dag vrij reizen met de RET. Geef ook het goede voorbeeld door alle autos van gemeentelijke diensten te vervangen door wagens die rijden op duurzame energie.

<-- Vorige | Overzicht | Volgende -->

U bent hier