h

Programma 2010: Ouderen verdienen beter

Na een leven lang werken, willen we graag genieten en zelf keuzes maken. Maar: met minder in je portemonnee heb je minder mogelijkheden. Een kwart van onze 84.000 ouderen zit op het sociaal minimum. Armoede bij ouderen moeten we voorkomen en bestrijden. Ouderen moeten zoveel mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Er komen meer kleinschalige woonvoorzieningen en op ouderen afgestemde zorg en voorzieningen in elke wijk.

Slechts een klein deel van de ouderen woont in een verzorgings- of verpleeghuis De overgrote meerderheid van de 65-plussers, ruim 90 procent, woont zelfstandig. Ouderen willen graag in een toegankelijk, aanpasbaar, veilig en betaalbaar huis wonen in een toegankelijke, veilige buurt met genoeg voorzieningen en groen. Ruim de helft van de ouderen woont in een woning die niet goed toegankelijk is. En in veel woningen die geschikt zijn voor ouderen, wonen geen ouderen.

Een kwart van de Rotterdamse 55-plussers is migrant. Taalproblemen, een zeer laag inkomen, een gevoel van je steeds minder thuis voelen, (gevoelens van) discriminatie, geen aangepaste zorg: dit alles verdient een goede aanpak. Veel allochtone ouderen hebben een onvolledige AOW omdat ze niet vijftig jaar in Nederland hebben gewoond. Op aandringen van de SP spoort de gemeente deze nu actief op om hen te helpen met aanvulling van hun inkomen.

Ouderen zijn steeds mondiger en actiever. Toch voelt 55 tot 60 procent van de ouderen zich matig tot ernstig eenzaam. Twaalf procent van de Rotterdamse ouderen leeft in een compleet sociaal isolement. Dit aantal loopt snel op met de leeftijd. Veel ouderen voelen zich niet veilig in de stad – vooral s avonds in het openbaar vervoer – en kunnen veel plaatsen niet bereiken.

Hoe kan het beter?

  • Wijken moeten ook voldoen aan de woonbehoeften van 50-plussers. Voorzieningen en zorg in de wijk moeten op peil blijven, openbare ruimten moeten veilig zijn, en er moet voldoende cultuuraanbod en sportmogelijkheden zijn. Het gratis openbaar vervoer voor 65-plussers blijft.
  • Huisbezoeken aan ouderen om hen te helpen met formulieren, om sociaal isolement tegen te gaan en ze de weg te wijzen naar voorzieningen, worden structureel gemaakt en uitgebreid. We zorgen voor speciale ouderenwerkers voor migrantenouderen, breiden het Programma Oudere Migranten over de hele stad uit, en maken gebruik van de kennis bij zelforganisaties. Mensen met een AOW-gat blijven actief opgespoord worden en geholpen bij het aanvullen van hun inkomen.
  • We maken werk van gezondheidspreventie bij ouderen. Er komen ouderenconsultatiebureaus in de wijken, die met huisbezoeken actief gezondheidsproblemen en psychische problemen opsporen, en ouderen zo nodig doorverwijzen naar de zorg of thuiszorg. Daardoor kunnen veel problemen worden voorkomen of in een vroeg stadium ontdekt en aangepakt, van eenvoudige woningaanpassing tot een vroege onderkenning van opkomende dementie. Het bevorderen van zelfredzaamheid is een belangrijke taak van deze consultatiebureaus. De ouderenconsultatiebureaus werken nauw samen met de Wmo en de huisartsen.
  • Mantelzorgers krijgen meer ondersteuning: die wordt nu steeds meer wegbezuinigd, terwijl veel mantelzorgers te kampen hebben met bureaucratie in de zorg en lichamelijke en geestelijke uitputting.
  • We investeren in kleinschalige en diverse woonvoorzieningen, ook voor dementiepatiënten – bijvoorbeeld in de vorm van hofjes. We bouwen voldoende betaalbare en aanpasbare woningen voor ouderen en maken woningaanpassing gemakkelijker. Zo wordt gedwongen verhuizing naar grootschalige verzorgings- en verpleeghuizen onnodig.
  • Er is in Rotterdam een begin gemaakt met het aanbieden van dagbesteding, thuiszorg en verpleegzorg die aansluit bij de cultuur van de allochtone Rotterdamse oudere, de zogenaamde transculturele zorg. Wij willen deze zorg uitbreiden. We streven naar gemengde instellingen die afspiegeling zijn van bevolkingssamenstelling in de wijk.
  • We nemen maatregelen om de veiligheid in het openbaar vervoer te verbeteren, zoals meer menselijk toezicht in de metrostellen en -stations. In navolging van het gratis openbaar vervoer voor 65-plussers wordt Vervoer op Maat gratis. (zie ook Verkeer en Vervoer)
  • In Rotterdam is sprake van eeninclusief beleid, waarbij niet één wethouder maar alle wethouders (in naam) verantwoordelijk zijn voor voorzieningen voor ouderen. Dat heeft niet gewerkt: daarom moet één wethouder verantwoordelijk worden voor alle zaken die ouderen betreffen.

<-- Vorige | Overzicht | Volgende -->

U bent hier