h

Programma 2010: Gelijke rechten voor gehandicapten

Mensen met een lichamelijke beperking, een verstandelijke beperking, een chronische lichamelijke of psychische ziekte of een ontwikkelingsachterstand worden vaakvergeten door beleidsmakers. Niet door de SP: er zijn genoeg mogelijkheden om onnodige drempels voor deze mensen weg te halen.

Vooral voor gehandicapten, chronisch zieken en ouderen moeten nog veel drempels worden weggenomen. Er zijn problemen bij vrijetijdsbesteding en in het openbaar vervoer, er is een tekort aan passende woningen, gehandicaptenparkeerplaatsen voldoen niet aan de norm en het gehandicaptenvervoer voor leerlingen schiet tekort. Op allerlei fronten voldoet Rotterdam nog niet aan de verdragen van de Verenigde Naties zoals uitgewerkt in de 22 standaardregels.

Hoe kan het beter?

 • Gemeentelijke gebouwen, scholen, sport- en culturele accommodaties, en andere plekken moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Dat wordt een voorwaarde bij het verstrekken van vergunningen en subsidies. Ruimten moeten niet alleen toegankelijk zijn, maar ook op een bevredigende manier gebruikt kunnen worden: bijvoorbeeld door een ringleiding voor slechthorenden. Bij rampenbestrijding houden we rekening met mensen met een beperking.
 • Bij inrichtingsplannen houden we rekening met toegankelijkheid. We zorgen voor voldoende gehandicaptenparkeerplaatsen en verbeteren waar nodig trottoirs, fietspaden, oversteekplaatsen en op- en afritten. Gebruikersorganisaties gaan de wijken schouwen op toegankelijkheid.
 • Het aanbod aan toegankelijke woningen moet aansluiten bij de vraag. De normen voor aanpassing van woningen worden verruimd: geen gedwongen verhuizingen.
 • Automobilisten met een invalidenkaart hoeven niet voor parkeren te betalen, ook niet op gewone parkeerplaatsen.
 • Discriminatie van gehandicapten op de arbeidsmarkt wordt – net als andere vormen van discriminatie – actief tegengegaan. (zie ook Emancipatie)
 • De afgelopen jaren is de toegankelijkheid van het openbaar vervoer verbeterd. Op termijn moeten alle tramlijnen TramPlus worden, met aangepaste haltes. Bij het opheffen van tramhaltes wordt voortaan meer rekening gehouden met ouderen en mensen met een handicap.
 • Met de adviesraad leerlingenvervoer moet regelmatig overleg zijn over veiligheid en kwaliteit. We stellen een onafhankelijk onderzoek in naar de veiligheid van het leerlingenvervoer.
 • Houd bij het hanteren van inkomensgrenzen – en het vaststellen van eigen bijdragen – rekening met de extra kosten die een beperking met zich meebrengt. Zorg dat de regelingen die er zijn voor mensen met een beperking optimaal worden benut.
 • Bij de uitvoering van de Wsw moet de nadruk liggen op het belang van de werknemer en zijn persoonlijke ontwikkeling. (zie ook Werk en inkomen)
  We zorgen voor betere regelingen voor bijverdiensten voor mensen met een beperking en een uitkering. Vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd door het bieden van ruimere mogelijkheden van vervoersvoorzieningen en aanpassingen van de werkplek.
 • Informatie – in ieder geval van de gemeente – moet zo zijn dat ook mensen met een licht verstandelijke beperking deze tot zich kunnen nemen.

<-- Vorige | Overzicht | Volgende -->

U bent hier