h
Verkiezingsprogramma 2018-2022

Diversiteit

Rotterdam is een diverse stad. Wat sommige politici als probleem zien maar wat wij juist als kracht van de stad zien. Een basisvoorwaarde hierin is dat alle inwoners, jong en oud, met roots hier of elders, met of zonder beperking, ongeacht gender of seksuele geaardheid,

gelijkwaardig deel kunnen nemen aan de samenleving. Hier staan wij als partij

voor. Wat dit vraagt van de samenleving is dat we vooral op wijkniveau goed met elkaar samenleven. 

De echte problemen moeten aangepakt worden, wijk voor wijk, zodat iedereen een eerlijke kans krijgt. Stevige aanpak van discriminatie, versterken van emancipatie, de situatie van statushouders, en de strijd voor rechten van LHBTQ+ en mensen met een beperking staan hoog op de agenda. In Rotterdam zien we dat vraagstukken met elkaar verbonden zijn en vanuit deze verbinding opgelost kunnen worden.

Discriminatie 

Kinderen van migranten zijn meer dan gemiddeld werkloos. Dat pakken wij beter aan, in samenwerking met sociale partners en scholen. Uitval in het onderwijs wordt bestreden met intensievere begeleiding. Leerlingen die dat nodig hebben, krijgen praktijkgerichte lessen. Alle leerlingen – ook ongedocumenteerde kinderen – mogen stage lopen en hun opleiding afronden.

Mensen met een beperking en 45 plussers hebben nog steeds geen gelijke kansen op de arbeidsmarkt, aandacht blijft hier nodig.

De overheid moet een voorbeeld zijn voor andere werkgevers in haar werknemers-samenstelling.

Uitbuiting van Midden- en Oost-Europese werknemers is onacceptabel. Wie de Nederlandse cao’s en arbeidswetten ontduikt, wordt hard aangepakt. De gemeente werkt samen met vakbonden, werkgeversorganisaties, woningcorporaties en bewonersorganisaties om knelpunten op te lossen.

Wij houden bedrijven financieel verantwoordelijk voor fatsoenlijke huisvesting, taallessen en opleiding ten behoeve van arbeidsmigranten.

Racisme, uitsluiting en discriminatie, op welke grond dan ook, is onacceptabel en verboden. Wij moedigen mensen aan een klacht in te  dienen bij Radar of aangifte te doen bij de politie. Gezocht gaat worden naar laagdrempelige meldpunten in de wijk. De klachten en aangiftes moeten serieus worden genomen onder meer door serieus werk te maken van terugrapportage.

Het bestrijden van discriminatie op grond van leeftijd, sekse, afkomst of seksuele geaardheid krijgt alle prioriteit.

Grote en middelgrote Rotterdamse bedrijven lichten wij door op het percentage werknemers met een beperking en wij geven bij overheidsopdrachten voorrang aan bedrijven met voldoende diversiteit.

Alle openbare toiletten in de stad moeten gender neutraal zijn, rolstoeltoegankelijk en er moeten voldoende toegankelijke toiletten zijn met mogelijkheden voor babyverzorging en borstvoeding.

Politieagenten moeten een stopformulier invullen wanneer zij iemand staande houden tijdens een politiecontrole. Zo willen wij etnisch profileren tegengaan en meer bewustwording creëren bij agenten. Diversiteit in het korps moet worden bevorderd.

Wij vinden dat het Sinterklaasfeest een feest voor iedereen hoort te zijn. Daar hoort het stereotyperende karakter van Zwarte Piet niet bij.

Emancipatie

Nederland heeft anderhalf jaar geleden eindelijk het VN-verdrag voor rechten voor mensen met een beperking geratificeerd. Tegelijkertijd is wettelijk vastgelegd dat gebouwen en voorzieningen toegankelijk moeten worden gemaakt voor mensen met een beperking. Dat betekent dat we moeten werken aan gelijkwaardigheid. In de zorg. In onze samenleving. In ons beleid. Waarin we mensen niet apart zetten als ze anders zijn. Waarin we niet alles oplossen met zorg. Waarin we vooral kijken naar de mens achter een handicap, ziekte of ouderdomsgebrek. We pleiten voor een inclusieve samenleving waaraan iedereen – jong en oud, gehandicapt en gezond, enz. – mee kan doen. En dat we dát regelen.

Emancipatie is voor ons dat iedereen in Rotterdam de kans en mogelijkheden krijgt om zich te ontwikkelen tot wie ze willen zijn. Niet tot wie wij vinden dat ze moeten zijn, maar ze zelf willen zijn. De gemeente moet dit proces mogelijk maken.

Emancipatie is dus niet alleen iets van de vrouw, maar van al onze inwoners. Aandacht voor deze diversiteit in emancipatie is belangrijk. Alleen inzetten op vrouwenemancipatie maakt dat de rest van het gezin niet mee emancipeert.

Investeren in projecten die emancipatie van LHBTQ+ inwoners, mensen met een beperking, vrouwen, mannen en jongeren bevorderen is noodzakelijk.

Jonge moeders verdienen onze zorg omdat zij vaak specifieke problemen hebben. Er moet voldoende opvang en hulp bij opvoeding zijn. Daarnaast moet er ondersteuning komen bij het vinden van een inkomen, een opleiding en kinderopvang.

Huiselijk geweld en kindermishandeling krijgt speciale aandacht in de stad. Er wordt nog te weinig gemeld en de ondersteuning sluit vaak niet aan bij de diversiteit van onze inwoners. Bewustwording en informeren onder bewoners blijft belangrijk.

Wij gaan door met de bestrijding van illegale prostitutie en vrouwenhandel, eerwraak, meisjesbesnijdenis en huwelijksdwang, door deze zoveel mogelijk bij de bron aan te pakken. In Rotterdamse gemeenschappen zijn er al veel eigen burgerinitiatieven ter bevordering van de bewustwording, de dialoog en de preventie ten aanzien van deze delicten, die wij waar mogelijk ondersteunen.

Ook voor jongeren moeten gelijke rechten bestaan. De gemeente Rotterdam moet zich uitspreken voor een jeugdloonvrije stad.

Taal en ondersteuning

Binnen de SP geloven we dat integratie iets is voor mensen die nieuw in Rotterdam komen. Mensen die hier al twintig of dertig jaar wonen zijn een onderdeel van onze stad, zijn geïntegreerd, maar soms hebben ook zij nog wat extra steun nodig.

Taalcursussen moeten voor een ieder beschikbaar zijn en moeten zo laagdrempelig mogelijk in de wijk worden aangeboden, bijvoorbeeld in scholen of buurthuizen waar ook goede kinderopvang beschikbaar is.

Als oudkomers binnen het landelijk beleid moeten inburgeren, hebben ze recht op een cursus die rekening houdt met hun leeftijd, opleiding en leefomstandigheden. Begeleid mensen naar verdere (taal)-scholing, werk of vrijwilligerswerk. Oudkomers die ouder zijn dan 55 jaar moeten vrij zijn in deelname of niet. Inburgering is kosteloos.

Er moet meer maatwerk komen voor mensen die taalles volgen. De kwaliteit van cursussen moeten drastisch omhoog en er moeten meer mogelijkheden voor verdieping zijn na de basiscursus.

Ondersteuning moet er zijn voor mensen die nog onvoldoende de weg weten te vinden in de instellingen en informatie binnen de samenleving.

Met het oog op nieuwe groepen Roemeense en Bulgaarse immigranten, wordt het Steunpunt Midden- en Oost-Europese werknemers uitgebreid. Hier moeten deze immigranten terecht kunnen met al hun vragen over hun rechten, huisvesting en contractvoorwaarden.

Onderwijs

We zien nog teveel ongelijkheid in het onderwijs. Nog teveel jongeren met een migranten achtergrond stapelen onnodig opleidingen. Er moet aandacht binnen het onderwijs zijn voor ongelijkheid in schooladviezen en de doorstroom naar vervolgopleidingen.

Er is blijvende aandacht nodig voor ons gedeeld verleden. Er moet op Rotterdamse scholen aandacht zijn voor alle aspecten hiervan, ook als het gaat om slavernij en het koloniale verleden van Nederland.

Op scholen is aandacht nodig voor de diversiteit in onze samenleving. Nu krijgt dit vooral plek in de pestprotocollen maar dit moet over naar de preventieve, positieve kant. Ook in de feesten op school zal deze diversiteit zichtbaar zijn.

Seksuele voorlichting krijgt een goede plek binnen het onderwijs waarin aandacht is voor seksuele diversiteit zodat op den duur het niet meer nodig zal zijn om aparte lessen te bieden in seksuele diversiteit. De komende jaren zal dit echter nog wel nodig zijn.

Stageplaatsen blijken vooral voor jongeren op het MBO met een migrantenachtergrond een probleem te zijn. Scholen en gemeente moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat alle jongeren een goede stageplek vinden.

Kunst en Cultuur

Alle Rotterdammers moeten zich herkennen in het culturele aanbod. De SP wil een inclusieve culturele sector, het aanbod moet letterlijk actief en passief meer kleur krijgen.

De gemeente Rotterdam moet investeren in evenementen die alle Rotterdammers bij elkaar brengen, bijvoorbeeld buurt- en cultuurevenementen zoals werelds Delfshaven die vele culturen van onderaf bij elkaar probeert te brengen.

Wij zijn blij met het slavernijmonument in Rotterdam. Het is voor ons een belangrijk monument om een deel van onze geschiedenis te herdenken.

We ondersteunen de dialoog in de samenleving om bewust te kijken naar monumenten en straatnamen die personen uit de geschiedenis en hoe zij in onze stad geëerd worden ter discussie stellen. Er moet aandacht zijn voor de negatieve kant van hun geschiedenis.

Nieuwkomers

Nieuwkomers zijn welkom in de stad en met elkaar moeten we ervoor zorgen dat ze zich snel thuis gaan voelen. Naast het leren van de taal is aandacht voor het verwerken van vluchttrauma’s en het thuis voelen enorm belangrijk Projecten en instellingen die zich richten op maatjes en het betrekken van nieuwkomers bij hun leefomgeving zullen we steunen.

Inburgering alleen biedt onvoldoende kennis van de samenleving. Extra aandacht op het informeren en ondersteunen van nieuwkomers is noodzakelijk.

Nieuwkomers moeten tijdens de inburgeringscursus goed wegwijs worden gemaakt in opleiding, werk en onze maatschappij en de Nederlandse taal leren.

Inburgeringsonderwijs moet plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van goed gekwalificeerde en uitgeruste non-profit-onderwijsinstellingen, die kunnen zorgen voor continuïteit en een passend onderwijsaanbod. Wij dringen er landelijk op aan de vermarkting van de inburgering terug te draaien en wij stoppen, indien mogelijk, vast zelf met het aanbesteden van inburgeringscursussen.

Wij maken beter gebruik van de competenties en diploma’s van nieuwkomers en vroegtijdige schoolverlaters, door deze diploma’s te laten toetsen aan vastomlijnde criteria en ook door cursussen aan te bieden om de nieuwkomers aansluiting op werk te laten vinden.

De nadruk moet liggen op de meest duurzame weg naar werk, niet op de kortste weg naar werk. Geef daarom hoger opgeleide vluchtelingen de ruimte om te studeren en een diploma te halen waarmee een duurzame plek op de arbeidsmarkt verworven kan worden op hun eigen niveau, ook als zij wat ouder zijn. Dat kan door studeren met behoud van uitkering mogelijk te maken en hiertoe een convenant met het UAF af te sluiten.

De gemeente gaat samen met ROC’s en werkgevers lokale mbo-trajecten voor statushouders mogelijk maken: financiële hobbels wegnemen en schakelklassen en leerwerktrajecten opzetten.

Maak meer gebruik van bruggenbouwers met eenzelfde achtergrond, bijvoorbeeld bij Eritrese nieuwkomers, om ze beter te laten landen in de Nederlandse samenleving.

Internationalisering

Een internationale gemeente kijkt ook naar de problemen over de grens. Op initiatief van de SP is in 2005 ‘Rotterdam voor Gaza’ gestart: een breed initiatief waarin gepleit wordt voor hulp aan de wederopbouw in Gaza. De gemeente zou contacten kunnen leggen en hulp kunnen bieden in de Gazastrook, bijvoorbeeld bij het opbouwen van een haven.

De gemeente doet geen zaken met bedrijven, organisaties of overheden die betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen of goederen produceren onder onmenselijke arbeidsvoorwaarden.

U bent hier