h

Humanitas Huisvesting gered door Woonbron, maar verspilde miljoenen

23 juli 2019

Humanitas Huisvesting gered door Woonbron, maar verspilde miljoenen

Foto: Serge Cariou / kjonker.blogspot.nl

Stichting Humanitas Huisvesting (SHH) stond van oktober 2013 tot juli 2019 onder verscherpt toezicht als ‘gevolg van voorziene risico’s voor de financiële continuïteit’.

Na bijna zes jaar verscherpt toezicht valt een sombere conclusie te trekken. Er zijn miljoenen over de balk gegooid. Advocaten, accountants, consultants en interim-directeuren hebben heel veel geld verdiend aan de ontmanteling van Humanitas Huisvesting. Jaarrekeningen werden niet meer gecontroleerd door accountants. De minister jutte SHH op om een nogal kansloze claim van 19,2 miljoen in te dienen. Tegelijkertijd maakte de minister de oud-directeuren ten onrechte verdacht. De rechterlijke macht heeft, met tegenzin, veel tijd moeten stoppen in al het gedoe rond SHH.

Tot somberheid stemt ook dat onbekend is hoeveel geld het definitieve opheffen van de sinds 1 juli ‘lege’ SHH nog gaat kosten. Zou geen schande zijn, als de minister daarover op z’n minst een schatting kenbaar maakt. Hopelijk is het wat minder dan de 130 miljoen, die SHH nodig had om te overleven.

Oh ja, en hoe zit het met de schuldvraag? Wie is schuldig aan alle geldverspilling, die gepaard ging met de ontmanteling van SHH? De oud-commissarissen en -directeuren valt het niet aan te rekenen. Wie dan wel? De minister zelf misschien?

Op de illustratie ministers Blok, Ollongren en Plasterk, interim-directeuren Van Oostveen en Van den Berg, ex-directeur Van Damme, ex-commissaris Kombrink en ex-directeur Kempen. Een aardig stel.

Een lang niet volledige opsomming van gebeurtenissen, die zich sinds dat verscherpte toezicht inging, voordeden bij deze Rotterdamse woningcorporatie, verhuurder van 2500 bejaardenwoningen.

 

2014

SSH staat onder leiding van twee directeuren Gijs Kempen en Rob van Damme. Ze zijn voor 50 % werkzaam bij SHH en 50 % bij zorginstelling Humanitas. SHH betaalt in 2014 echter hun salaris voor de volle 100 %. De zorginstelling heeft dus twee gratis directeuren. Het is een voorbeeld van hoe volkshuisvestingsgeld wordt doorgesluisd naar de zorgsector. Gebeurt terwijl er verscherpt toezicht van kracht is.

In november krijgen Kempen en Van Damme voor de eerste maal te horen dat ze weg moeten als directeuren van SHH. De dreigende taal staat in de oordeelsbrief 2014, geschreven door het toenmalige Centraal Fonds Volkshuisvesting (, dat in juli 2015 verder doorgaat als de Autoriteit woningcorporaties).

2015

Vanaf 19 maart gaat kjonker.blogspot.nl aandacht besteden aan SHH. Een lange reeks berichten zit er aan te komen.

Per 1 juli treedt nieuwe directeur Rob van Oostveen aan, als opvolger van tussenpaus Jacques Thielen, die al na zes maanden weg is. Van Oostveen moet gaan puinruimen. Dat gaat hem overigens moeizaam af.

Kempen en Van Damme worden op een zijspoor gezet.

In juli verschijnt ook de jaarrekening 2014 van SHH. Goedgekeurd door accountant KPMG. De Aw, wier oordeelsbrieven door de minister worden ondertekend, heeft niet door dat de jaarrekening niet deugt. Verscherpt toezicht kent zijn beperkingen.

In november maakt minister Stef Blok melding van een vergeefs onderzoek naar het aannemen van steekpenningen van derivatenmakelaars door Kempen en Van Damme. Een nodeloos grievende opmerking.

Ook meldt de minister dat inmiddels is ontdekt dat ‘het zich laat aanzien dat middelen van huisvesting naar zorg zijn gegaan zonder een duidelijke onderbouwing’. Dat het om miljoenen gaat, wordt in 2016 duidelijk.

2016

De personele unie tussen SHH en zorginstelling Humanitas wordt per 1 januari beëindigd.

Op 1 januari gaat Kempen met pensioen.

Per 1 juli moet Van Damme weg als directeur van SHH. In november oordeelt de kantonrechter dat hij 232.000 euro aan ontslagvergoeding krijgt.

Per 9 september vertrekt directeur Van Oostveen. Zijn verblijf was van korte duur. Slechts veertien maanden. Hij krijgt een ontslagvergoeding van 35 mille.

In september start SHH, op aanraden van de Aw, een rechtszaak tegen elf oud-commissarissen én Kempen en Van Damme. De woningcorporatie claimt 19,2 miljoen als schadevergoeding voor het doorsluizen van volkshuisvestingsgeld naar de zorgsector. Moet allemaal zijn gebeurd tussen 2011 en 2015.

Op 12 december krijgt SHH een nieuwe interim-directeur: registeraccountant Edwin van den Berg. Hij blijft precies twaalf maanden en krijgt een jaarsalaris van 285.000 euro.

Op 20 december suggereert minister Blok dat Kempen en Van Damme mogelijkerwijs strafrechtelijke misstanden zouden hebben begaan. Blijkt uiteindelijk een loze kreet te zijn, die de twee directeuren nodeloos verdacht maakt.

2017

Verrassend nieuws - hoewel reeds vijf maanden eerder door kjonker.blogspot.nl voorzien - is er in januari: de jaarrekening 2014 blijkt niet te kloppen. KPMG trekt zijn goedkeurende verklaring in. Verklaart haar van onwaarde.

In dezelfde maand publiceert Van den Berg de door hem zelf gemaakte SHH-jaarrekening over 2015. Deze wordt, hoewel wettelijk verplicht, niet gecontroleerd door een accountant. De Aw, die nog steeds verscherpt toezicht houdt, laat het allemaal gebeuren.

Per 22 mei neemt SHH een tweede directeur, Paul Vismans, in dienst. Gaat 220.000 euro op jaarbasis verdienen.

Op 5 juli lijdt SHH een pijnlijke nederlaag in het conflict over de megaclaim van 19,2 miljoen. De rechter zegt dat de corporatie niet-ontvankelijk is en ‘nodeloos kosten veroorzaakt’. Een commissie van drie wijze mannen gaat zich nu buigen over de vraag of die claim hout snijdt.

In augustus wordt 15 miljoen (!) betaald aan ABN Amro als afkoopsom voor verliesgevende derivaten.  

Ook in augustus: SHH weet eindelijk - na bijna vier jaar verscherpt toezicht - hoeveel saneringssteun nodig is om te overleven. Een bedrag van 130 miljoen saneringssteun wordt aangevraagd bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Omgerekend: per woning een tekort van 52 mille.

In november wijst het WSW de aanvraag af. Inmiddels heeft Woonbron zich bereid verklaard om SHH over te nemen.

2018

Woonbron gaat akkoord met een fusie met SHH.

In juli wordt afgesproken dat Woonbron geen financiële hinder zal ondervinden van de fusie. “De overfinanciering van SHH zal niet in het vermogen van Woonbron vallen”, schrijft minister Kajsa Ollongren op 15 augustus.

2019

SHH-directeur Vismans vertrekt op 14 januari.

In mei wordt bekend dat SHH bakzeil heeft gehaald met die claim van 19,2 miljoen. De drie wijze mannen geven hun bindend en tot nog toe geheime advies: claim afgewezen.

Per 1 juli neemt Woonbron alle 2500 bejaardenwoningen over.

SHH blijft nog wel voortbestaan als ‘lege’ woningcorporatie. En gaat zich bekommeren om die zogeheten overfinanciering en andere naweeën rond de financiële afwikkeling van SHH. Onbekend is om hoeveel geld dat gaat.

Op 12 juli heft de Aw het verscherpt toezicht op.

 

Zie ook

2015

 

2016

 

2017

 

Illustratie Serge Cariou

 

 

 

U bent hier