h

SP-motie Armoedebestrijding even gestrand

14 november 2012

SP-motie Armoedebestrijding even gestrand

Tijdens de begrotingsvergadering voor 2013 op 13 november is de motie Meerjarenplan Armoedebestrijding van de SP-fractie gestrand in de gemeenteraad. De stemmen staakten, 22 tegen 22. De motie wordt hopelijk in de volgende raadsvergadering aangenomen. De motie maakt het mogelijk dat er een meerjarenplan komt ter bestrijding van armoede in Rotterdam met rijksgeld.

JosineHet kabinet biedt financiële ruimte voor deze motie 'Meerjarenplan Armoedebestrijding' van de SP. In het huidige regeerakkoord van ons nieuwe kabinet staat het volgende: “De individuele bijzondere bijstand voor daadwerkelijk gemaakte kosten wordt verruimd. Extra aandacht is er voor gezinnen met kinderen, werkenden met een laag inkomen en ouderen met een klein pensioen (...)Het is belangrijk dat kinderen uit gezinnen met een laag inkomen kunnen sporten. (...) Mensen die langdurig van een laag inkomen rond moeten komen zonder zicht op verbetering, krijgen op individuele basis een toeslag. (...) Voor dit hele pakket wordt structureel 100 miljoen vrijgemaakt.”

Een bepaald percentage van deze 100 miljoen euro zal Rotterdam toekomen. De SP-fractie wil dit geld zo goed en efficiënt mogelijk inzetten voor de in het akkoord genoemde groepen die in Rotterdam wonen. SP-raadslid Josine Strormann: ''En die groepen zijn er helaas genoeg in Rotterdam, dus willen we dat geld goed besteden.''

De SP vraagt in de motie het college om, in de Kaderbrief 2014, met een voorstel tot een meerjarenplan te komen waarin staat waar dit rijksgeld naar toe gaat en het totaal van de bestaande armoedemiddelen. De gemeenteraad kan dan met een raadsdebat dit plan aanpassen en vaststellen.

Andere moties

Verder werd een motie van SP, Groenlinks en D66 voor betaalbare werkruimte voor kunstenaars in leegstaande panden aangenomen. Ook werd een SP-motie aangenomen, die het rioolheffingstarief voor vrijstaande garageboxen, vooralsnog gelijk aan een woning, ongedaan maakt. Bij de motie 'Coffeeshops in plaats van straathandel', over het oprekken van het afstandscriterium naar 350 meter van een school niet in coffeeshopbeleid op te nemen, staakten de stemmen. De motie wordt in de volgende raadsvergadering weer in stemming gebracht.

De SP-fractie heeft tegen de begroting van 2013 gestemd.

U bent hier