h

Preventief enten, kleinschaliger landbouw!

6 april 2001

Preventief enten, kleinschaliger landbouw!

Opinie

Toespraak van Mathijs Spaas tijdens de tweede protestdemonstratie voor het preventief vaccineren tegen MKZ en tegen het preventief ruimen in Rotterdam.
Uitgesproken voor het Stadhuis aan de Coolsingel op zaterdag 6 april 2001.

Beste mensen.

Nu er sprekers uit het publiek naar voren worden gevraagd om het één en ander te zeggen, hoor je hier mensen smoezelen "ik durf niet zomaar wat te zeggen", "ik ben niet zo'n held". Ik ben ook geen held. Laat ik vooropstellen, dat we allemaal helden zijn. Het is goed om weer de straat op te gaan. U bent een held, omdat u hier staat. Waarom ik hier sta? Ik sta hier uit protest tegen het Europese beleid dat preventief vaccineren verbiedt. uit protest tegen het landbouwbeleid waarbij eerder gekozen wordt voor preventief ruimen, dan voor preventief enten!
Ik sta hier uit verontwaardiging dat economische belangen van machtige voedselconcerns meer wegen dan de belangen van mens en dier!
Ik sta hier, omdat ik net als u begaan met het welzijn van dieren: de dieren die op stal staan maar eigenlijk op het land moeten lopen, de dieren in de recreatieschappen die nu voor mens zijn afgesloten en de dieren op de kinderboederijen, waar geen school op bezoek mag komen en de dieren in de dierentuinen. Net als u vraag ik me de afgelopen weken herhaalde af waarom er toch niet gevaccineerd mag worden? Net als u weet ik dat de Europese regelgeving dit op legt!
Maar waarom legt de Europese gemeenschap het op? Om een MKZ-vrije status te houden! Dan kan het vlees ook in de Verenigde Staten verkocht worden. Dan kan een systeem dat ingericht is op overproductie, meer geld opleveren.
Maar wie wordt er beter op? Je ziet dat met name de overproductie gericht is op export: in Nederland wordt 80 % van het vee gefokt voor export.
Voor overproductie is er al zo'n twintig jaar lang gekozen voor intensivering en schaalvergroting.
En met overproductie wordt het belang van consument, boer en dier ondergeschikt gemaakt aan de markt waaronder de machtige voedselconcerns. Overproductie houdt een pervers systeem in stand, waardoor vee, veevoer en vlees over de hele wereld worden versleept. Daarmee kunnen ziektes als MKZ zich eenvoudiger verspreiden: omdat er met teveel dieren te vaak en over te lange afstanden gezeuld wordt! Het massaal afmaken van gezond vee is daarmee een regelrecht gevolg van het perverse systeem van overproductie en economische belangen.
En dan vraag ik mij af: Wat is de MKZ vrije status ons nu nog waard. Het roer moet om: er zou massaal ingezet moeten worden op duurzame landbouw. Kleinschaligere landbouw, waarbij boeren bestaanszekerheid genieten, de dieren een diervriendelijker behandeling kunnen krijgen, en de consument kiest voor betere waar.
Duurzame landbouw kan een stap in de goede richting zijn omdat het MKZ uitbraken etc. beter hanteerbaar en beheersbaar maken. Een stap in de goede richting.. Leren van fouten. Dat is mij het verliezen van de MKZ vrije status wel waard!
En voordat de duurzame landbouw gemeengoed is geworden - is uit ethische overwegingen preventief enten beter, dan het preventief afmaken van dieren. Kan nu nog één zinnig mens uitleggen waarom gezonder dieren niet preventief geënt mogen worden?
SP Europarlementariër Erik Meijer heeft op 22 maart aan de Europese Commissie gevraagd om aan het verbod op inenten een eind te maken, omdat het verbod schadelijk en ondoelmatig is.
SP Tweede Kamerlid Remi Poppe heeft dezelfde dag de vaste kamercommissie van landbouw, natuur en visserij aangeschreven om een lans te breken voor het enten: niet als uitgestelde executie voor het ruimen, maar preventief om de verspreiding van het MKZ-virus te stoppen. De SP vindt dat de belangen van dieren, van boerderijen, van kinderboerderij en van dierentuinen niet ondergeschikt mogen zijn aan economische belangen: zeker wanneer je weet dat de economische belangen leiden tot overproductie en alles wat onwenselijk is. We moeten keizen voor duurzame landbouw, boven economische belangen. En voor prikken, niet ruimen!

Zie ook Actie pamflet MKZ

Terug naar Opinie

U bent hier