h

Problemen in de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang.

22 september 2001

Problemen in de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang.

Vragen Archief

Ineke Palm

De Inleiding.

In de Raad van 20 september heb ik het college vragen gesteld over de problemen in de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang.

Voorzitter,
Daklozen zijn ook in ons land een vast straatbeeld geworden. Een cynisch contrast: we zijn steeds rijker geworden en het aantal dak- en thuislozen is gegroeid. Paars beleid is hier mede oorzaak van.
Zo komen bijvoorbeeld steeds meer psychiatrische patienten, die in de zorg thuishoren, op straat en in de maatschappelijke opvang terecht.
In de laatste commissievergadering MDV beaamde de directeur van de GGD dat een van de grootste problemen het gebrek aan plaatsen voor psychiatrische patienten in Rotterdam is.

De hoge zorgzwaarte betekent een verhoging van de werkdruk van de werkers in de opvang en een vermindering van de veiligheid van personeel en bewoners.
Gelukkig is er nu een redelijke CAO afgesloten. Waarbij dubbele nachtdiensten zijn afgesproken, zeer terecht vanwege de veiligheid.
Echter veel instellingen kunnen deze maatregel nog niet in laten gaan omdat ze geen geld hebben.
Naar de mening van onze fractie heeft de gemeente een zorgplicht, niet alleen voor voldoende opvang maar ook voor fatsoenlijke opvang.

De Vragen.

Aan het college van B&W
Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam

Betreft schriftelijke vragen ter mondelinge beantwoording

Rotterdam, 20 september 2001

Geacht college, Vanaf oktober vorig jaar trekken de gesubsidieerde instellingen in Rotterdam aan de bel vanwege de gevolgen van het gemeentelijk accresbeleid en de bestaande knelpunten. Na een eerste knelpuntennotitie eind vorig jaar, is een bedrag van 1,7 miljoen toegezegd ten behoeve van de werkdruk in het jaar 2001. Op verzoek is door het Centrum voor maatschappelijke Dienstverlening, de Vrouwenhulpverlening en het Leger des Heils opnieuw een overzicht van de knelpunten, inclusief de gevolgen van de WAO, gemaakt.
Op 13 september heeft wethouder Korthuis een onderhoud gehad met deze drie instellingen over deze knelpunten. In de commissie Mdv kon geen antwoord gegeven worden op vragen naar aanleiding van dit onderhoud omdat de voorzitter, wethouder Korthuis, er niet was en haar eerste vervanger, wethouder Janssens, ook niet en haar tweede vervanger, wethouder Van der Tak, ook niet.
De door het college gestuurde hulp-voorzitter de heer Hulman kon en wilde de vragen in de commissie MdV niet beantwoorden. Daarom willen we van het college vandaag antwoord.
De vraag van de instellingen dateert uit oktober 2000, in juni 2001, nu 3 maanden geleden hebben ze de gemeenteraad een noodkreet gestuurd en we willen onderhand wel eens weten wat het college als antwoord op deze noodkreet geeft.

De SP-fractie heeft hier de volgende vragen over:

1. Kunt u een overzicht geven van de knelpunten van deze drie instellingen met de bijbehorende bedragen wat betreft gevolgen CAO, zorgzwaarte en gevolgen wet- en regelgeving?

2. Klopt het dat u van plan bent een extern accountantsbureau opdracht te geven de gevolgen van de CAO en de wet- en regelgeving in kaart te brengen? Zo ja, waarom gaat u dit onderzoek overdoen, hoeveel kost dat en wanneer is dit onderzoek gereed?

3. Kunt de Raad in elk geval toezeggen dat het betreffende onderzoek ruim voor de behandeling gereed is zodat tijdens de behandeling van de begroting 2002 beslissingen genomen kunnen worden over de noodzakelijke extra financiering?

4. Het door de instellingen berekende noodzakelijke bedrag voor zorgzwaarte is meer dan de toegezegde 1,7 miljoen, over het restant zal door u een voorstel worden gedaan bij de begroting 2002. Kunt u toezeggen dat u in 2002 het gehele benodigde bedrag voor zorgzwaarte (en deskundigheidsbevordering) gaat honoreren?

5. Erkent u dat de benoemde problemen in samenhang moeten worden bezien en erkent u dat indien u niet aan alle problemen tegemoet komt, dit zal leiden tot sluiting van onderdelen van de betreffende organisaties?

Met vriendelijke groet, Ineke Palm SP-fractie Rotterdam, Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam, tel: (010) 4 17 33 59; mobiel 06-51 11 10 73

De antwoorden.

Het College antwoordde bij monde van wethouder Korthuis dat er extra geld gereserveerd is voor de knelpunten, dat het onderzoek niet voor de begrotingsbehandeling afgerond is, maar er dan al wel een indicatie gegeven kan worden.
De SP-fractie zal indien het College niet met voldoende geld over de brug komt, met de begrotingsbehandeling de raad verzoeken voldoende geld vrij te maken om de knelpunten op te lossen. De PvdA-fractie bij monde van fractievoorzitter Cremers ondersteunde de SP, ook zijn fractie vindt dat er een oplossing voor de problemen moet komen.

Ineke Palm, Email

U bent hier