h

Programma 2010: Veiligheid serieus nemen

Sinds enkele jaren is de Rotterdamse politiek in de ban van veiligheid. De aandacht voor veiligheid is terecht. Om je leven te leven, jezelf te ontplooien en gelukkig te zijn is een veilige, schone en prettige leefomgeving een eerste vereiste. De SP is de eerste partij om de problemen van de mensen in de Rotterdamse wijken serieus te nemen. Wij willen de problemen écht oplossen: de oorzaken van onveiligheid aanpakken, maar wel normaal blijven doen tegen normale mensen.

De nadruk op veiligheid in de Rotterdamse politiek in de afgelopen jaren heeft te weinig geleid tot echte oplossingen en te veel tot symboolmaatregelen. Politici spreken steeds hardere taal en debatteren voortdurend over incidenten – alles om maar bezig te lijken met veiligheid, en op die manier te proberen stemmen te winnen. Met cameras, preventief fouilleren, interventieteams, stadstoezicht, mosquitos, samenscholingsverboden, bedelverboden, en nog veel meer. Van veel maatregelen is nauwelijks duidelijk of ze wérken.

De laatste jaren is de veiligheid in Rotterdam volgens de RotterdamseVeiligheidsindex ongeveer stabiel gebleven, nadat het cijfer enkele jaren was gestegen. Veel wijken blijven kwakkelen of gaan er weer op achteruit. Daaruit blijkt dat een uitsluitend repressieve aanpak niet heilzaam is. Het is tijd om objectief te kijken naar wat werkt en wat niet, en veiligheid weer in een breder kader te bekijken: ook bijvoorbeeld goed jongerenwerk en aanpakken van de armoede kunnen criminaliteit voorkomen. Een veilige stad is meer dancriminelen opsluiten: het gaat erom dat mensen zich veilig voelen in en buiten hun wijk, elkaar kennen, het vertrouwen hebben dat er steun en toezicht is op het moment dat dat nodig is.

De politiek kan nog veel doen om te zorgen dat politie-agenten beter hun werk kunnen doen. 71 procent van de agenten vindt dat zij te weinig tijd hebben om in de buurt aanwezig te zijn en echt contact te maken met mensen in de wijk. Agenten hebben te veel met registratie en bureaucratie te maken. In het Rotterdamse korps wordt nog altijd gewerkt met bonnenquota, zodat agenten worden afgerekend op hoeveel bekeuringen ze schrijven in plaats van op de kwaliteit van hun werk. Voor de komende jaren staan er landelijk flinke bezuinigingen op de politie op de rol, die rechtstreeks zullen leiden tot minder blauw op straat. Die bezuinigingen moeten van tafel, vindt de SP.

Hoe kan het beter?

 • Een goed veiligheidsbeleid begint bij het betrekken van bewoners. Die hebben het beste zicht op wat in hun wijk nodig is. Welwillende mensen in de wijk waarderen we en ondersteunen we, en we geven mensen echte zeggenschap over hun wijk. We organiseren jaarlijks een avond in de wijk om bewoners te laten meepraten en meebeslissen over veiligheid in de wijk. In iedere wijk is een plek waar bewoners terecht kunnen met vragen en klachten over de buurt.
 • De landelijke bezuinigingen op de politie moeten van tafel. De gemeente doet er alles aan om de politie beter haar werk te kunnen laten doen en investeert in fysieke aanwezigheid van de politie in de wijk (met wijkagenten die tijd hebben om op straat te zijn, en kleinschalige politieposten). De buurtagent moet er voor de wijk zijn en niet voortdurend buiten de wijk ingezet worden bij evenementen of megacontroles. De politie neemt alle aangiftes van burgers serieus en houdt ze zo goed mogelijk op de hoogte van de afhandeling van een melding.
 • Stadstoezicht kan beter een onderdeel van de politie worden. Het is niet goed om toezicht en handhaving steeds verder uit te hollen door de bevoegdheden van stadstoezicht steeds verder uit te breiden: agenten krijgen niet voor niets een lange en degelijke opleiding.
 • Alle gemeentelijke veiligheidsmaatregelen worden herbeoordeeld op grond van de vragenis dit werkelijk effectief enhoe treft dit onschuldige burgers. Maatregelen die groepen treffen (zoals samenscholingsverboden) worden geschrapt ten gunste van maatregelen die gericht overlastgevers treffen (zoals een OV-verbod). De mosquito wordt onmiddellijk verboden.
 • Preventief fouilleren wordt alleen kortdurend en in gebieden van een kleine omvang toegepast, waar een acute en goed beargumenteerde noodzaak is. De inzet van het instrument wordt per geval in de gemeenteraad besproken.
 • De noodzaak van cameratoezicht op bepaalde plekken wordt regelmatig geëvalueerd. Op veel plekken is vertrouwd menselijk toezicht beter (bijvoorbeeld een vaste conciërge op een metrostation of in een winkelcentrum). De SP is voorstander van meer conducteurs en controleurs in de metro.
 • De deelgemeentelijke interventieteams worden afgeschaft. De gemeentelijke controle- en interventieteams gaan fatsoenlijk en eerlijk met mensen om, en moeten er vooral zijn om goedwillende mensen te helpen en niet om hen verder in de nesten te werken. De gemeente gaat uit van het principe dat mensen onschuldig zijn tot het tegendeel bewezen is, en beschouwt burgers niet bij voorbaat als verdachte.
 • Jongeren en anderen die in de problemen dreigen te komen worden zoveel mogelijk persoonlijk, één-op-één, begeleid. Voorzieningen als maatschappelijk werk, jongeren- en buurtwerk breiden we uit. We investeren in reclassering en begeleiding na detentie: niemand die uit de gevangenis komt mag tussen wal en schip vallen.
 • We pakken de oorzaken van verloedering en overlast hard aan, en gaan de strijd aan met huisjesmelkers en verpaupering in de oude stadswijken. De gemeente moet veel vaker panden opknappen en onteigenen, ook bij langdurige leegstand.
 • We maken een scherp onderscheid tussen veiligheidsmaatregelen en beleid dat vooral de vertrutting van de stad in de hand werkt. Waar dat zonder overlast kan, moeten cafés langer open kunnen zijn en gemakkelijker hun terras kunnen uitbreiden. Alcohol- en samenscholingsverboden zijn noodmaatregelen, geen maatregelen om zomaar op hele wijken los te laten.
 • De sluiting van 16 coffeeshops in Rotterdam was een symboolmaatregel en moet voor coffeeshops die zich aan de regels houden worden teruggedraaid. De gemeente Rotterdam start een experiment met gecontroleerde wietteelt en aanvoer, en lobbyt bij het Rijk voor legalisering van softdrugs.

<-- Vorige | Overzicht | Volgende -->

U bent hier