h

Programma 2010: Rotterdam menselijker en socialer

Het is hoog tijd voor een nieuwe koers voor Rotterdam: een koers waarin de mensen centraal staan. Rotterdam kan veel menselijker en socialer, vindt de SP. In dit verkiezingsprogramma vertellen we hoe wij dat willen bereiken.

De economische crisis die in 2008 is losgebarsten, maakt vooral slachtoffers aan de onderkant van de samenleving. Het kabinet van PvdA, CDA en ChristenUnie wil de crisis niet laten betalen door bonusjagers maar door studenten, niet door bankiers maar door bejaarden, niet door de veroorzakers van de crisis maar door de slachtoffers. Op onderwijs, veiligheid, thuiszorg en verpleeghuizen wordt komend jaar al bezuinigd. De crisis wordt als excuus gebruikt om de AOW-leeftijd te verhogen naar 67 jaar. Ondertussen worden topinkomens en bonussen, de hypotheekrenteaftrek en banken niet aangepakt. De veroorzakers van de crisis gaan vrijuit, de rekening wordt bij gewone mensen gelegd.

Het is hoog tijd voor een nieuwe koers voor de wereld, voor Nederland en voor Rotterdam. Dat is de centrale stelling van dit verkiezingsprogramma. De economische crisis laat zien dat het tijd is om onze samenleving op een andere manier te organiseren: menselijker en socialer. Ook in Rotterdam. De economische crisis zal juist ook in Rotterdam grote effecten hebben. Als we niks doen, zullen veel Rotterdammers armer worden. De werkloosheid zal verdubbelen. De tweedeling tussen arm en rijk in de stad zal verder groeien. De druk zal groot zijn om sociale voorzieningen verder uit te kleden. De crisis stelt ons voor de keuze: gaan we door metikke, ikke en de rest kan stikkenof doen we het samen? Investeren we in een stad voor de elite of investeren we in een stad voor alle Rotterdammers?

Rotterdam is een prachtige stad, maar ook een stad met veel problemen. Werkloosheid en armoede. Onveiligheid. Segregatie. Te weinig betaalbare en goede woningen. Verpaupering in sommige buurten en wijken. In de Rotterdamse politiek worden al die problemen vaak besproken, maar ze worden maar zelden echt aangepakt. Vaak worden er verkeerde rechtse oplossingen uitgevoerd. Betaalbare woningen worden gesloopt, en er worden dure huizen en prestigeprojecten gebouwd waar geen Rotterdammer op zit te wachten. Overal worden cameras opgehangen en samenscholingsverboden ingesteld, maar in jongerenwerk en -voorzieningen wordt niet geïnvesteerd. Projectontwikkelaars krijgen vanwege de crisis een blanco cheque van 200 miljoen euro van de gemeente, terwijl mensen in de bijstand steeds verder erop achteruit gaan en te weinig kans hebben op fatsoenlijk betaald en zinvol werk.

Tussen 2002 en 2006 was Leefbaar Rotterdam aan de macht in de stad. Toen in 2006 de PvdA won, beloofden ze – samen met CDA, GroenLinks en tot voor kort ook de VVD – dat ze het écht anders gingen doen dan de jaren ervoor. Op cruciale terreinen – bijvoorbeeld sociaal beleid, huisvesting, en veiligheid – heeft de PvdA echter de koers van Leefbaar Rotterdam doorgezet. Tegelijkertijd zijn veel problemen niet opgelost, maar zijn de plannen om ze aan te pakken vooral verdwenen in bureauladen of verzand in politieke spelletjes.

De SP vindt: Rotterdam is van ons. Van álle Rotterdammers. Wij willen een stadsbestuur dat zich ten dienste stelt van de mensen die in deze stad wonen. Dat betekent dat we zorgen voor goede zorg en sociale voorzieningen voor iedereen. Voor goed onderwijs en kansen op werk voor onze jongeren. Voor betaalbare woningen in leefbare, groene, schone, veilige en gemengde wijken. Voor plannen die mensen aan zinvol en fatsoenlijk betaald werk helpen. En vooral: voor een stadsbestuur dat écht luistert naar de mensen. Rotterdammers moeten zélf kunnen beslissen over hun straat, buurt en stad. Dat is onze nieuwe koers voor Rotterdam.

In dit verkiezingsprogramma vertellen wij hoe we Rotterdam menselijker en socialer willen maken. Op alle onderwerpen die in de Rotterdamse politiek spelen, dragen we haalbare en betaalbare oplossingen aan. Vaak leveren we ook scherpe kritiek op het beleid van de afgelopen jaren. Dat moet wel, want de huidige politiek schreeuwt om opbouwende tegenvoorstellen.

Dit zijn onze voorstellen voor Rotterdam voor de komende vier jaar:

 1. We helpen Rotterdammers aan het werk
  We zorgen voor 2000 extra nuttige banen in de Rotterdamse wijken. Met werkgevers en vakbonden maken we een plan om te voorkomen dat de economische crisis leidt tot nog meer werkloosheid en armoede. Mensen met een uitkering stoppen we niet in een zinloos traject, maar geven we perspectief op zinvol en fatsoenlijk betaald werk op niveau.
 2. We pakken de armoede aan
  De voorzieningen voor minima maken we een stuk ruimer en we zorgen dat mensen krijgen waar ze recht op hebben. We verdelen de lokale belastingen eerlijker, zodat gewone Rotterdammers 150 euro per jaar minder gaan betalen. Landelijk moeten de bijstandsnorm en het minimumloon flink omhoog.
 3. Betaalbaar wonen voor iedereen
  We keren de groeiende woningnood door veel meer betaalbare woningen te gaan bouwen, in plaats van dure huizen en prestigeprojecten. We pakken huisjesmelkers en malafide bemiddelingsbureaus aan en stoppen zo de verpaupering in de Rotterdamse wijken. We richten opnieuw een gemeentelijk woningbedrijf op.
 4. De buurt is de schaal van de toekomst
  Rotterdammers moeten het eerste en het laatste woord krijgen over beslissingen die hen aangaan, bijvoorbeeld via buurtreferenda. Voorzieningen worden zoveel mogelijk op buurtniveau georganiseerd. In de Rotterdamse wijken moet veel meer groen, sportvoorzieningen en jongerencentra komen.
 5. Onveiligheid pakken we aan bij de bron
  Door te voorkómen dat mensen in de criminaliteit belanden, zorgen we dat de stad veiliger wordt. We kijken welke maatregelen helpen en welke niet, en zorgen voor herkenbaar menselijk toezicht op plekken als metrostations en winkelcentra. De bezuinigingen op de politie moeten van tafel, de buurtagent moet meer in de wijk zijn en er moeten meer kleine politieposten komen.
 6. Kinderen en jongeren de ruimte
  We zorgen ervoor dat kinderen in hun buurt naar een gemengde school kunnen. De Brede School breiden we verder uit, ook op middelbare scholen. Voorzieningen als TOS en Duimdrop in de wijk worden in ere hersteld en er komt meer speelruimte in de buurt. Jongeren moeten zich welkom voelen, de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen, en zélf kunnen meebeslissen over hun buurt en stad.
 7. Goede zorg en voorzieningen voor iedereen
  In iedere wijk komen laagdrempelige plekken waar mensen terechtkunnen voor opvoedingsadvies, voor voorlichting over gezondheid, en voor een maaltijd of een praatje. De thuiszorg wordt verbeterd en in de buurt georganiseerd. Gehandicapten moeten overal in Rotterdam kunnen gaan waar ze willen.
 8. Een sociale en duurzame economie
  We spekken geen projectontwikkelaars en havenbaronnen meer en stoppen met rechtse hobbys als de EDBR. We kiezen voor een sociale en duurzame economie voor de Rotterdammers. Winkeliers en het MKB in de wijken krijgen meer steun. Rotterdam gaat investeren in zonne- en windenergie, en in energiebesparing in woningen.
 9. Goed, veilig en betaalbaar openbaar vervoer
  Om de stad bereikbaar te houden, moet het openbaar vervoer beter worden en uiteindelijk gratis voor iedereen, te beginnen met Vervoer op Maat en voor mensen met een laag inkomen. Fietspaden en -stallingen worden uitgebreid. Verkeersriolen als de s-Gravendijkwal worden ondertunneld, en de Coolsingel wordt autovrij.
 10. Een levendige stad
  Rotterdam moet een levendige, creatieve en uitdagende stad zijn. Rotterdamse kunstenaars moeten de ruimte krijgen en culturele broedplaatsen worden gestimuleerd. Nieuwe culturele initiatieven en festivals zijn vaak leuker dan grootschalige massa-evenementen. Het uitgaansleven in de binnenstad wordt nieuw leven ingeblazen.

In dit verkiezingsprogramma werken we deze tien punten verder uit. Bent u het eens met onze ideeën voor een nieuwe koers voor Rotterdam? Stem dan op 3 maart 2010 op de SP bij de gemeenteraadsverkiezingen, en overtuig uw familie, vrienden en collegas om hetzelfde te doen.

Wilt u reageren op onze voorstellen? Bel dan 010-267 33 59 of e-mail naar rotterdam@sp.nl. Via rotterdam.sp.nl vindt u nog veel meer informatie over de voorstellen en de campagne van de SP in Rotterdam.


Overzicht | Volgende -->

U bent hier