h

Vragen over WOZ

5 april 2001

Vragen over WOZ

Vragen Archief

Aan het college van B&W en de gemeenteraad van Rotterdam
Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam

Rotterdam, 5 april 2001

Betreft: schriftelijke vragen ter mondelinge beantwoording

Geacht college,

Naar aanleiding van berichtgeving op vrijdag 30 maart j.l in een uitzending van TV-Rijnmond, rezen er bij onze fractie en bij verschillende burgers in de stad vragen of het waar is dat de herwaarderingsoperatie in het kader van de WOZ weer enkele tientallen miljoenen meer zou gaan kosten dan oorspronkelijk begroot.
Om die reden heeft de SP-fractie in de openbare vergadering van de commissie Financiën van maandag 2 april de verantwoordelijke wethouder, mevrouw Korthuis, hierover aangesproken.
Het bleek dat de betreffende kwestie in een vorige vergadering terloops in de besloten rondvraag was meegedeeld, terwijl verschillende leden van de commissie die vergadering reeds hadden verlaten vanwege andere afspraken.
Mede gezien het feit dat deze week gestart is met het versturen van de nieuwe WOZ-beschikkingen aan 320.000 huishoudens in Rotterdam, waarin de gemeente aan haar burgers een bijdrage vraagt in het kader van de OZB, achten wij het van het grootste belang om snel opheldering te geven over het waarheidsgehalte van de berichtgeving in de media.
Dit om het draagvlak bij de burgers voor deze, voor de gemeente belangrijke, inkomstenbron niet nog verder te verminderen.

Kortom een en ander is voor de SP-fractie aanleiding tot de volgende vragen:

1. is het college het met de SP-fractie eens dat voor een goede werking van de democratie in principe alles openbaar is, tenzij,
· of de eenheid van de Kroon in gevaar gebracht wordt,
· of de veiligheid van de Staat geschaad zou kunnen worden,
· of de persoonlijke levensfeer geëerbiedigd moet worden,
· of de financiële belangen van de gemeente geschaad kunnen worden?

2. kan het college dan aangeven welke van de vier hierboven aangegeven redenen van geheimhouding in dit geval gediend zijn bij een voortgezette radiostilte?

3. kan het college dan op zijn minst verklaren of er op korte termijn nieuwe substantiële overschrijdingen in de begroting van de dienst Gemeentebelastingen Rotterdam te verwachten zijn en zo ja, wanneer het college dan denkt die begrotingsoverschrijdingen ter goedkeuring aan de raad te kunnen voorleggen?

Met vriendelijke groet,
Theo Cornelissen, fractievoorzitter SP-gemeenteraadsfractie

Zie ook Actie "Bedrog van de OZB"

U bent hier