h

Amendement Sterke Bewonersorganisaties

2 december 2003

Amendement Sterke Bewonersorganisaties

(verworpen)

De raad van de deelgemeente Noord in vergadering bijeen ter bespreking van de programmabegroting 2004 op 30 oktober en 27 november 2003

Overwegende dat:

 • De deelgemeente bewonersparticipatie als speerpunt heeft aangemerkt,
 • Het voor bewonersorganisaties van belang is dat zij voor hun wijkbewoners blijvend herkenbaar en laagdrempelig kunnen functioneren,
 • Het voor de participatie van, en de communicatie met de bewoners de centrale huisvesting van een bewonersorganisatie in de wijk noodzakelijk is,

Draagt het bestuur op:

 • In elke wijk van Noord voor een sterke, volwaardig functionerende bewonersorganisatie te ijveren,

Besluit

 • de zogenoemde 'efficiency korting'van € 25.553 niet door te voeren op de bewonersorganisatie,
 • de dekking hiervoor te vinden binnen de presidiumbegroting

En gaat over tot de orde van de dag

Mathijs Spaas
Raadslid SP deelgemeente Noord


Motie naar Schoon en Heel niveau 4

(aangenomen)

De raad van de deelgemeente Noord in vergadering bijeen ter bespreking van de programmabegroting 2004 op 30 oktober en 27 november 2003

Overwegende dat

 • Een schone en hele deelgemeente Noord minder uitnodigt tot vervuilen en vernielen;
 • 'Schoon' en 'heel' hand in hand gaan;
 • Een goed onderhouden buitenruimte een wijk aangenamer maakt om in te wonen;
 • Een productnormering schoon niveau 3 neerkomt op 'rommelig';
 • Een productnormering heel niveau 3 allerminst heel is;

Voorts constaterende dat

 • De gemiddelde schoon en heel productnormering net op niveau 3 ligt;

Spreekt als zijn mening uit

 • Dat de ambitie van de deelgemeente zou moeten zijn om voor schoon en heel als productnormering gemiddeld niveau 4 na te streven;

Verzoekt het dagelijks bestuur

Inzichtelijk te maken welke bijkomende kosten nodig zijn om niveau 4 te bereiken, vooraf aan de deelraadbespreking van de voorjaarsnota 2004

En gaat over tot de orde van de dag

Mathijs Spaas
SP-raadslid deelgemeente Noord

Motie voortgangsgarantie seniorencultuur in het Kapelletje

(ingetrokken nadat portefeuillehouder mondeling de garantie voor de voortgang heeft gegeven)

De raad van de deelgemeente Noord in vergadering bijeen ter bespreking van de programmabegroting 2004 op 30 oktober en 27 november 2003

Overwegende dat

 • het Kapelletje uniek podium is voor het amateurtheater en daarmee van groot belang voor Rotterdam;
 • de Cultuurraad voor Ouderen in Noord van het Kapelletje tweemaal per maand evenementen organiseert wat in de begroting staat vermeld als 'senioren cultuur in Kapelletje';

Constaterende dat

 • het dagelijks bestuur ervan uitgaat dat de deelgemeentelijke bijdrage van € 6725 voor 2004 uit de begroting van de dienst Sport en Recreatie betaald kan worden zonder deelgemeentelijke bijdrage;
 • het dagelijks bestuur hiervan uitgaat omdat de dienst Sport en Recreatie in de afgelopen jaren de kosten voor het seniorentoneel uit het algemene budget betaald zou hebben en de door de deelgemeente verstrekte subsidie teruggestort heeft;

Voorts vernomen hebbende dat

 • de dienst Sport en Recreatie het verhaal over de terugstorting als een verzinsel beschouwd en er voorts van uit gaat dat indien de activiteiten met toestemming van de Deelgemeente doorlopen, ook de deelgemeentelijke bijdrage doorloopt;

Spreekt als zijn mening uit dat

 • De activiteiten van de Cultuurraad voor Ouderen in Noord niet mogen sneuvelen vanwege een misverstand;

Draagt het bestuur op

 • Te garanderen dat de activiteiten van seniorentoneel in het jaar 2004 voort kunnen gaan;
 • Zo spoedig mogelijk in gesprek te gaan met de dienst Sport en Recreatie en het Kapelletje om het eventuele misverstand uit de wereld te helpen;
 • En over deze zaak ruim voor de voorjaarsnota de raad duidelijkheid te verschaffen opdat nog lopende het begin van het jaar 2004 een begrotingswijziging doorgevoerd kan worden mocht het dagelijks bestuur ons onbedoeld fout hebben voorgelicht;

En gaat over tot de orde van de dag.

Mathijs Spaas
SP-raadslid deelgemeente Noord

Motie heroverweging kostendekkend maken Volkstuinieren

De raad van de deelgemeente Noord in vergadering bijeen ter bespreking van de programmabegroting 2004 op 30 oktober en 27 november 2003

Overwegende dat

 • Enerzijds de overheid verantwoordelijk is voor de aanleg en het onderhoud van de openbare infrastructuur en de openbare ruimte daaromheen;
 • Anderzijds de huurprijs per vierkante meter voor de tuinders bij Tot Nut en Genoegen en Streven naar Verbetering al tot de hoogste van Rotterdam behoren;

Constaterende dat

 • de dienst Sport en Recreatie geen adequate en volledige onderbouwing van de exploitatiekosten van de volkstuincomplexen hebben kunnen geven;

Spreekt als zijn mening uit dat

 • De volkstuinverenigingen inzicht moeten krijgen waarvoor zij gaan betalen, alvorens ze gevraagd kunnen worden te betalen;
 • Het volkstuinieren ook in Noord behouden moet blijven voor mensen met een laag inkomen;
 • Het openbare karakter van de volkstuincomplexen behouden dient te blijven;

Draagt aan het bestuur op:

 • Het kostendekkend maken van de exploitatie van de volkstuincomplexen te heroverwegen;

Op het moment:

 • De dienst Sport en Recreatie een volledige en adequate onderbouwing hebben gegeven van de exploitatie;
 • Waarmee het bestuur de raad een duidelijk inzicht kan geven over de gevolgen van het kostendekkend maken van de volkstuinen;
 • Waarna de raad een uitspraak kan doen over de wenselijkheid/onwenselijkheid van het volledig kostendekkend maken van de tuinen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Mathijs Spaas
SP-raadslid deelgemeente Noord


Amendement opschorten kostendekkend maken Volkstuinieren

(verworpen)

De raad van de deelgemeente Noord in vergadering bijeen ter bespreking van de programmabegroting 2004 op 30 oktober en 27 november 2003

Besluit

 • Het kostendekkend maken van de exploitatie van de volkstuinverenigingen in Noord op te schorten voor 2004;

En gaat over tot de orde van de dag

Mathijs Spaas
SP-raadslid deelgemeente Noord

Terug naar Wisseltrofee de rode oliespuit

U bent hier