h

Rotterdam, 04 oktober 2003

4 november 2003

Rotterdam, 04 oktober 2003

Tomaat Persbericht Tomaat

Rotterdam, 04 oktober 2003

Getild door Wethouder

Met de nieuwe WVG (Wet Voorzieningen Gehandicapten) voorstellen maakt wethouder Van der Tak het voor veel gehandicapten moeilijker deel te nemen aan het collectieve vervoer.

De overstap van roze naar blauwe strippenkaart betekent een verhoging van 67,5% en dat voor mensen die het financieel toch al vaak slecht hebben. Dat zal er zeker toe leiden dat deze mensen minder snel een rit zullen maken en dus slechter kunnen deelnemen aan het maatschappelijke verkeer. Daarnaast worden gehandicapten een rantsoenering opgelegd tot 500 zones. Voor gehandicapten met (vrijwilligers)werk is dit een ernstige beperking. Mensen met een ernstige handicap worden door het afschaffen van de tilservice in de steek gelaten. Ze worden getild door de wethouder. Het alternatieve forfaitaire bedrag is ontoereikend, dat is geen zorg verlenen maar afkopen. In de voorstellen wordt bovendien onvoldoende rekening gehouden het WVG-protocol waarin bepaald is dat onbeperkt reizen mogelijk moet zijn binnen de vijf zones.

Door de voorgestelde beperkingen ontneemt Van der Tak mensen met een handicap en chronisch zieken het recht op vervoer. Deze mensen hebben evenveel recht op reizen als mensen zonder handicap. Daarom zou het hele openbaar vervoer ook fysiek toegankelijk moeten zijn voor mensen met een handicap. Zolang dat niet het geval is moeten er zodanige voorzieningen zijn dat mensen met een handicap of chronisch ziekte volwaardig kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.

Opnieuw lijkt de wethouder er niets van te begrijpen. De bedoeling van de WVG is voorzieningen te verstrekken aan mensen met een handicap of chronisch ziekte om hen zoveel mogelijk in staat te stellen zelfstandig aan het maatschappelijke leven deel te kunnen nemen. Niet het budget maar het voorzieningenniveau is hier bepalend voor. Indien er een geldtekort is, dienen de gehandicapten hier niet de dupe van te worden.

De voorstellen zijn onfatsoenlijk. Onfatsoenlijk omdat een grote groep mensen door hun handicap of chronisch ziekte beperkingen ondervindt in het maatschappelijke verkeer. En dat tijdens het Europees jaar voor de gehandicapten.

Meer informatie: Ineke Palm (06-) 51 11 10 73. E-mail
Theo Cornelissen (06-) 20 43 01 96, E-mail

Zie ook: Protestbijeenkomst WVG

Terug naar Persberichten

U bent hier