h

Nieuws Feijenoord

13 november 2002

Nieuws Feijenoord

Begroting 2003 - SP Fractie Deelgemeente Feijenoord - Moties + Amendement

De SP-fractie Feijenoord op 12 november 2002 in vergadering met de raad bijeen ter bespreking van de begroting 2003 in de eerste termijn

Motie
overwegende dat,

 • het overgrote deel van de inwoners van deelgemeente Feijenoord een inkomen heeft lager dan het landelijke gemiddelde,
 • er onder de inwoners van de deelgemeente Feijenoord veel vraag is naar goede en bereikbare woningen,
 • deze nu in onvoldoende mate beschikbaar zijn op de woningmarkt,
 • volgens de nu bekende plannen het overgrote deel van de nieuw te bouwen koop- en huurwoningen om bovengenoemde redenen financieel niet bereikbaar is voor voornoemde inwoners,
 • van voldoende doorstroom dus geen sprake is en kan zijn,
 • verhuizen naar locaties buiten de deelgemeente vaak geen goede optie is omdat voornoemde problematiek ook daar speelt,

verzoekt de raad het DB op te dragen,

 • een halt toe te roepen aan het slopen van goedkope woningen in de sociale huursector,
 • dit te doen door desnoods te weigeren sloopvergunningen af te geven voor bewoonbare of in bewoonbare staat te brengen woningen en verhuurders te dwingen de woningen in goede en bruikbare staat te brengen cq. te houden totdat voldoende vergelijkbare en bereikbare woningen beschikbaar zijn op de plaatselijke woningmarkt,
 • het in het algemeen weigeren van vergunningen voor het onttrekken van bereikbare woningen aan de plaatselijke woningmarkt om welke reden dan ook,
 • pas dan akkoord te gaan met te realiseren nieuwbouw als daarin een bereikbaarheidsclausule wordt opgenomen voor tenminste 50% van de te bouwen woningen.

en gaat over tot het blijven strijden voor betere woningen voor Feijenoorders.

Quintijn Rijsdijk, fractievoorzitter, Frank Kreukniet, raadslid

Motie discussieavonden
De SP-fractie Feijenoord op 12 en 14 november 2002 in vergadering met de raad bijeen ter bespreking van de begroting 2003,

overwegende dat,

 • bewonersparticipatie raadsbreed wordt gezien als een van de hoogste prioriteiten,
 • bewonersparticipatie ook gezien kan worden als de politiek dichter bij de mensen brengen,
 • politiek dichter bij de mensen brengen ook betekent dat men die mensen moet laten nadenken over politiek,
 • dit het best te bereiken is door mensen met elkaar en politici te laten discussiëren over lokale (politieke) onderwerpen,

verzoekt de raad,

 • acht maal per politiek jaar een politieke discussieavond te organiseren,
 • deze discussieavonden telkens plaats te laten vinden in 1 van de acht wijken van onze deelgemeente,
 • de wijkgerichte commissies van deze raad met voorstellen voor onderwerpen te laten komen om deze discussies richting te geven, met inachtneming van de wensen van de inwoners van de betreffende wijken,
 • juist daarom ook de inwoners van de betreffende wijken uit te nodigen relevante onderwerpen aan te dragen bij voornoemde commissies,
 • voor deze onderwerpen politici uit te nodigen uit bijv. de tweede kamer, zodat de meningsvorming twee kanten op werkt,
 • de kosten voor het organiseren ten laste te laten komen van de raadvergoeding van de individuele raadleden ter hoogte van 60 Euro bruto per maand.
  (60 Euro - 52% inkomstenbelasting = 28,80 Euro. 28,80 X 12 maanden X 25 raadsleden = 8640, - Euro. Budget is dus 1080, - Euro per discussieavond)

en gaat over tot het blijvend betrekken van de burgers bij de politiek.

Quintijn Rijsdijk, fractievoorzitter, Frank Kreukniet, raadslid

Amendement
De SP-fractie Feijenoord op 12 en 14 november 2002 in vergadering met de raad bijeen ter bespreking van de begroting 2003,

overwegende dat,

 • 11 juli 2002 door deze raad een door de SP ingediend initiatiefvoorstel unaniem is aangenomen betreffende trapveldjes op slooplocaties,
 • het DB bij monde van zijn voorzitter, de raad heeft toegezegd met een uitwerking van het gevraagde onderzoek naar de haalbaarheid van het initiatiefvoorstel, inclusief de daaraan verbonden financiële consequenties, voor te leggen aan de commissie AZR,
 • dit tot op heden nog steeds niet is gebeurd,
 • er in de voorliggende begroting 2003 geen rekening is gehouden met de financiële consequenties van dit door de raad gevraagde onderzoek, nog met de mogelijkheid dat het initiatiefvoorstel integraal uitgevoerd zou kunnen worden,
 • er in de wijk Katendrecht zich een situatie gaat voordoen die haaks staat op de wens van de raad om het aantal trapveldjes uit te breiden, en in ieder geval op het zelfde niveau te houden,
 • juist in deze wijk zich volop mogelijkheden bevinden, in de vorm van (tijdelijk) braakliggende terreinen, om een proefproject te starten als onderdeel van het onderzoek naar de mogelijkheid van het integraal uitvoeren van voornoemd unaniem aangenomen initiatiefvoorstel,
 • de deelgemeentelijke algemene reserve gedurende het hele jaar 2003, volgens de nu voorliggende begroting, ruim boven het eerder door de raad als wenselijk geachte bedrag blijft, (= Fl.700.000, - = E 317.646.15)

verzoekt de raad het DB op te dragen,

 • een tijdelijk trapveld aan te (laten) leggen in Katendrecht gedurende de tijd dat zich daar geen permanente vergelijkbare en vergelijkbaar ingerichte locatie bevind,
 • dit te doen met in achtneming van de voorwaarden zoals gesteld in bovengenoemd initiatiefvoorstel,
 • de daartoe te maken onkosten ten laste te laten komen van de algemene reserve van de deelgemeente Feijenoord,
 • met de grootst mogelijke spoed een onderzoeksvoorstel betreffende het voornoemde initiatiefvoorstel te doen toekomen aan de commissie AZR, waarin opgenomen een proefproject in de wijk Katendrecht en een begrotingswijziging omdat pas dan helderheid kan worden verschaft betreffende de kosten, dus van het bedrag dat ten laste dient te komen van de algemene reserve,
 • in de toekomst redelijker termijnen te hanteren in het nakomen van toezeggingen aan de raad en de inwoners van deelgemeente Feijenoord,

en gaat over tot het nauwgezet controleren van de handelswijze van het DB.

Quintijn Rijsdijk, fractievoorzitter, Frank Kreukniet, raadslid

Terug naar Feijenoord

U bent hier