h

U kiest voor uitvoering? Snel aan de slag zou ik zeggen!

3 oktober 2002

U kiest voor uitvoering? Snel aan de slag zou ik zeggen!

Tomaat Nieuws Archief Tomaat

De tekst van Theo Cornelissen bij de behandeling van het Collegeprogramma 2002-2006

3 oktober 2002

Voorzitter,
Begin september heb ik het College gevraagd: Een nieuw elan, komt er nog wat van…? En nu, weer een maand later is het dan zover.
7 maanden geleden zorgden de kiezers voor een aardverschuiving in de Rotterdamse politiek. De grote coalitie van Groen Links tot VVD-rechts was opgebrand en was verstrikt geraakt in massa's beleidsnotities, die slechts leidden tot halve daden.
De politiek in Rotterdam was niet eens paars meer, maar volstrekt grijs en kleurloos. En ook wij steken de hand in eigen boezem: Ook de SP is er slechts ten dele in geslaagd de bewoners weer actief bij de toekomst van onze stad te betrekken.
Voorzitter,
6 maart hebben de kiezers ons allen hardhandig wakker geschud. Vol spanning hebben we de afgelopen maanden, met diezelfde kiezers, gewacht op de plannen van het nieuwe college, PvdA eruit, Leefbaar Rotterdam erin. Eindelijk is het collegeprogram er dan. Merci! Want nu kunnen ook wij als Raad aan het werk.
Laat ik nu eens niet weer gelijk gaan roepen "t wordt toch niks….(voor de cultuurbarbaren: de titel van een film gemaakt in het Culturele Hoofdstadjaar, en die een beeld geeft van de pessimistische Rotterdammer, maar zodra een buitenstaander iets van zijn stad zegt, direct de barricaden opgaat en zijn stad verdedigt…) Laat de SP U nu eens het voordeel van de twijfel geven. Maar die twijfel bestaat nog wel uit veel vragen waar dringend een antwoord op moet komen.

U kiest voor uitvoering? Snel aan de slag zou ik zeggen! Er is de afgelopen 20 jaar met een terugtrekkende overheid veel terrein verloren gegaan.
U kiest voor veiligheid? Natuurlijk, zou ik zeggen. Dat is een kerntaak van de overheid en die overheid heeft ook het geweldsmonopolie. Wat er niet mag, is 2000 jaar geleden al opgeschreven in de 10 geboden. Handhaaf die dan! De SP is altijd tegen een gedoogcultuur van pappen en nathouden geweest. Dus als wethouder Bolsius met een slijptol de foutgeparkeerde fietsen bij CS verwijderd, dan moet dat niet alleen gebeuren als er camera's zijn. Handhaven is geen mediashow, voorzitter burgemeester! Ook gisteren en ook weer vandaag stonden er veel fietsen aan de metrohekken en bomen en palen gebonden. Handhaaf de handhaving, zou ik zeggen. Als U dat al niet lukt bij fietsen en fietswrakken, hoe moet dat dan als het om mensen gaat?
Afrekenbare targets? Prima! Weg met de sorry-democratie. In het vorige college hield iedereen elkaar de hand boven het hoofd. Laat nu eens zien dat dat afgelopen is. Targets niet gehaald? Inpakken en Wegwezen!

Dat zou ook moeten gelden voor de besluiten die we straks nemen bij de begroting, dus daar zal ik nu niet teveel aandacht aan besteden. Een enkel punt zou ik toch naar voren willen halen. De Zalmsnip met 10 EURO verminderen is voor het College blijkbaar peanuts, maar veel Rotterdammers hebben dat extraatje gewoon nodig! Het vorige college moest door de bejaardenhuizen op de vingers getikt worden omdat Gemeentebelastingen de Zalmsnip niet op tijd kon uitkeren, maar dit College wil het bedrag zelfs verminderen..Ook van de vele minima! Dat is niet-sociaal, dat is asociaal. Moet ik een motie indienen om de zalmsnip volledig te behouden voor de minima? In tweede termijn kunt u die zo van me krijgen.
Kijk, dat U de parkeertarieven sprongsgewijs verhoogt, daar zullen de autobezitters U nog wel voor weten te vinden. Lastenverhoging voor de burgers en de parkeerbelasting de melkkoe voor de overheidsfinancien, dat is UW probleem, maar dat u niets wenst te ondernemen tegen de halvering van de RET-zones en andere tariefsverhogingen in het openbaar vervoer, dat kan niet. Voor wie maakt U het openbaar vervoer dan veiliger, als U de passagiers door tariefsverhogingen weer de auto injaagt of terug achter de geraniums? Een goed en betaalbaar OV is nodig om andere maatschappelijke doelen mogelijk te maken. Dat zal nooit kostendekkend zijn. Zou het College eens willen uitzoeken of de Hasseltse methode enig soelaas biedt. Zelfs in Apeldoorn schijnen ze met goedkopere bustarieven veel meer mensen in het Openbaar Vervoer te krijgen. Het gaat uiteindelijk om de participatie van burgers en die vereist ook mobiele burgers.
Om het College te kunnen afrekenen op targets ontkom ik er niet aan om naar het target van de Belastingdienst te vragen: De afgelopen vier jaar zijn er vele miljoenen besteed aan het op orde brengen van de Belastingdienst. Er is zeer ruimhartig begroot. Dat heeft de Gemeente , dus de gemeenschap veel geld gekost. Maar ook met dit nieuwe College is er elke maand nog een tekort van 1 miljoen Euro op die ruimhartige begroting. Kan het College een target stellen wanneer er geen tekorten meer optreden bij de Belastingdienst? Per slot is die maandelijkse miljoen Euro geld waar ook leuke en noodzakelijke dingen voor de mensen mee gedaan kunnen worden. En als U dan wilt dat de burgers meedoen dan moet U niet gaan bezuinigen op de subsidies in het algemeen. Uw kaasschaaf haalt al het in 2001 opgebouwd enthousiasme en elan uit de culturele sector. Een kaasschaaf is natuurlijk erg Hollands,( ooit geprobeerd in Frankrijk een kaasschaaf te kopen, niet doen want die bestaat daar niet) andere culturen kennen deze norm van dunne plakjes helemaal niet. Meestal snijdt men grote brokken die dan weer grote gaten veroorzaken. Een beleid dat goed in elkaar zit volgt dan ook de Emmentalermethode. U laat de goede zaken intact en snijdt gewoon de slechte eruit. Dat geeft wel de genoemde gatenkaas, maar die smaakt er niet minder om. De kaasschaaf is funest voor de medewerking en het elan van iedereen die iets met onze stad wil. En het heeft helemaal geen pas dat de wethouder financien zegt dat de Culturele sector niet moet zeuren en evenmin dat er door de voorzitter van de VVD fractie over "overdreven gekakel van de cultuurkippen"gesproken wordt; om nog maar te zwijgen over de uitspraak van een andere fractievoorzitter die zegt dat er met Cultuur geen stemmen te winnen zijn. De SP heeft cultuur hoog in het vaandel staan. De hele sociaalculturele sector heeft eerder steun nodig dan een aangehaalde broekriem. Zuinigheid met vlijt… dat is terecht. Maar dan wel voldoende middelen om het hoogstnoodzakelijke werk te verrichten. Als U dat werk niet noodzakelijk vindt, dan kunt U beter niets geven.

Voorzitter,

Tot slot van het financiele gedeelte nog een enkele vraag: Waarom wil U de erfpacht afschaffen? Wat worden we daar in de toekomst wijzer van? En waarom spreekt U het tafelzilver-fonds niet aan? Het vorige College heeft dit fonds nooit aangesproken met het oog op slechtere tijden. Nou zijn die er en nog wordt het fonds niet aangesproken. Waarom niet? Voor nog slechtere tijden? Kunt U voorbeelden geven in deze samenleving waar mensen die geld tekort komen, eerst nog zuiniger gaan leven en tegelijkertijd hun spaarrekening in tact laten? Zelfs een bijstandsgerechtigde moet eerst zijn huis opeten om voor een uitkering in aanmerking te komen en U laat Uw huis staan en laat de burgers van deze stad Uw uitkering betalen. Beter straks geen appeltje voor de dorst, zodat we nu geen droge kelen voor velen in de samenleving krijgen. Waarom nu al een geprivatiseerde haven? Kunnen we dat wel betalen? Waarom nu uitbreiding bedrijventerreinen als het aantal nieuwe buitenlandse vestigingen in Nederland vrijwel tot 0 gedaald is. Ook de kantorenmarkt staat stil. Waarom dan nu Rotterdams geld reserveren voor een tweede maasvlakte?

Voorzitter,

Terug naar de 5 collegeprioriteiten. Het is fijn dat U het integrale veiligheidsplan dat U in de lente van 2001 in de Efteling hebt uitgebroed nog eens bekeken heeft. Heeft U nu een nieuw plan opgeschreven of hoe moet ik dat nu eigenlijk zien? Hoe staat het met de uitvoering van het oorspronkelijke plan? Er lijkt nu een nieuw plan te liggen, maar is dat ook zo? Plannen zijn er genoeg, nu de daden nog. Zijn er al rapportages over de resultaten van het eerste jaar dat dit veiligheidsplan nu van kracht is?

Voorzitter,

Waarom gaat de Keileweg niet dicht in 2003? Wat is daar zo moeilijk aan? Het probleem speelt al acht jaar, moeten de bewoners nou nog drie jaar wachten? Kan het College dit uitleggen? Het gaat om een relatief beperkt aantal hulpbehoevende vrouwen en als we die al niet kunnen opvangen, hoe groot is dan het slaagpercentage bij de rest van de hulpverlening? U wilde toch luisteren naar de bewoners? De bewoners rond de Keileweg waren heel duidelijk. U hebt hen veel beloofd, waarom aarzelt U dan nu? U houdt zelfs een slag om de arm rond de door iedereen verfoeide opvang inde Ohmstraat. Hoe denkt U het vertrouwen van deze burgers dan terug te winnen? Maak van deze hotspot een topspot en zorg dat dit probleem eerder vandaag dan morgen is opgelost. Immers, perspectief creëert draagvlak, maar als we onze beloftes aan de burgers niet waarmaken, gaan de Rotterdammers zich verzetten en komt hun voorspelling van "het wordt toch niks" vanzelf uit. De stagnerende herstructurering van Hoogvliet is hiervan een schrijnend voorbeeld. En mede omdat de stadsvernieuwing nooit is afgemaakt zitten we nu met enkele verloederde gebieden, (de hotspots dus).

Voorzitter,

Veiligheid is een groot goed, maar die komt niet uit de lucht vallen. Zonder medewerking van de Rotterdammers komt er niks van terecht. En wat dat betreft heeft dit college de burgers niet veel te bieden. U wilt wel dat de burgers binding hebben met onze stad, maar wat voor stad is dat dan? Waarom zouden Rotterdamse jongeren enthousiast worden als ze uw programma gelezen hebben? Natuurlijk, de wijken een beetje minder onveilig, enkele hotspots door mariniers schoongeveegd, veiliger openbaar vervoer, overlastgevende junks de stad uit, criminele jongeren in de kraag gegrepen enzovoorts.
Maar voorzitter, is dat niet erg minimaal? Worden we daar nou enthousiast van? Zou het eigenlijk niet vanzelfsprekend moeten zijn? Moeten we daar nog om vragen? De brandweer rukt toch zelf uit als er brand is? Daar hebben ze het college toch niet voor nodig? Moeten we gaan juichen als U opschrijft dat de overheid eindelijk haar werk gaat doen? Nee, het zou schandelijk zijn als U de verloedering nog langer op zijn beloop liet, maar het is niet genoeg. Om Rotterdammers enthousiast te laten meewerken, om ook de vele Rotterdamse jongeren hun talenten en hun sterke schouders onder de uitvoering te laten zetten, zult U toch echt ook moeten aangeven wat voor perspectief U ziet voor Rotterdam. Hoe zit het met de woningen? En dan niet alleen meer vrije kavels, maar doet U nog iets aan de toenemende wachtlijsten voor starters en studenten? Of hebt U liever dat iedereen die afhankelijk is van de sociale woningbouw verhuist naar Carnisse of Capelle? Wat doet U voor de honderdduizenden Rotterdamse huurders?

Voorzitter,
Hoe zit het met het onderwijs? Waarom verlaagt u zelfs het vorige baken van 80% in de voorschoolse educatie naar 50 %? Is dat nieuw elan? Goed dat U eindelijk de pijplijn van plannen bij de DSO gaat uitvoeren, maar dat beleid hadden we allang afgesproken! Politici gaan toch niet over de uitvoering! Politici gaan over wat we met Rotterdam willen, bent U het daarmee eens? Willen we een stad gebaseerd op respect voor ieders menselijke waardigheid, uitgaande van de gelijkwaardigheid van alle Rotterdammers, mogelijk gemaakt door de solidariteit tussen alle Rotterdammers ongeacht hun afkomst of geaardheid? Ja die willen we zult U zeggen, maar krijgen we die ook door Uw beleid?
Wat is uw visie op 2006? Waarom zegt U niets over de armoede? Wat doet U met de dak- en thuislozen? De wethouder volksgezondheid heeft vorige week donderdag een boekje vol tips van ervaringsdeskundigen gekregen; kunt U aangeven hoe dat verwerkt is in het beleid?

Inburgering is meer dan de taal leren. De SP heeft in het voorjaar een Deltaplan voor de Integratie neergelegd. In 20 punten hebben we opgeschreven wat wij willen. In uw stukje over inburgering komen we weinig van die 20 punten tegen. Daarom bied ik U graag dit Deltaplan, genaamd "van apart naar samen" aan.
Een enkel punt eruit gelicht: Niets zegt U over de opheffing van de zwarte scholen om te komen tot "gemengde scholen". Niets zegt U over het tegengaan van gettovorming door het openbreken van overwegend witte wijken voor allochtonen. Eigenlijk zegt U maar erg weinig over een doortastende aanpak van de ruimtelijke segregatie die voor iedereen in Rotterdam zichtbaar is. Een dag van de dialoog is leuk, maar een dagelijks gesprek bij de bakker om de hoek, de kapper, de groenteboer of in het trappenhuis is veel effectiever. Dat kan alleen als we daar eens aan gaan werken. Bent U dat van plan? Wordt er nog geritst tussen Bloemhof en Prinsenland? Of blijft ook deze snelweg stilstaan?

Voorzitter,

Over de maanden geleden door U genoemde "normen en waarden" hoor ik U niet meer. Bent U soms bang dat de Rotterdammers U gaan vragen naar de normen en waarden waaraan de overheid zelf moet voldoen? Komt U er wel ongeschonden doorheen als U de maat genomen wordt over "eerlijk delen", een "zorgzame overheid", "de sterkste lasten op de sterkste schouders", "gelijke kansen voor alle Rotterdammers". Waarom buigt U al bij voorbaat het hoofd voor de rechtse plannen uit Den Haag? Waarom nu al een vacaturestop op de gesubsidieerde arbeid? Is dat om de participatie en binding van deze 7100 Rotterdammers te verhogen? Krijgen de "werkgevers" van deze I/D-ers zoals de basisscholen van U dan extra budget om deze mensen volwaardig in dienst te nemen en ze volgens CAO te betalen voor de functie die ze vervullen? Geeft uw eigen Roteb en RET dan het goede voorbeeld?

Voorzitter,

Het collegeprogramma geeft geen antwoord op de vele vragen die gesteld zijn. Misschien dat U er in slaagt die vragen alsnog te beantwoorden, maar vooralsnog mis ik de visie op en de passie voor een attractieve stad. Attractief voor de Rotterdammers die er nu al zijn. Laat staan voor de vele nieuwe Rotterdammers die er vast en zeker nog komen. Of we dat nu leuk vinden of niet. Uit Somalie of Bulgarije. De tijd dat zij niet wisten waar Nederland ligt, is allang voorbij. Ook daarop had U kunnen anticiperen: voorkomen is beter dan genezen. Preventie is beter dan repressie. Demp de put voordat het kalf verdronken is. Sluit de kraan voordat alle ambities en elan van de huidige Rotterdammers is weggeëbd. Blijf ondertussen natuurlijk wel dweilen. We kunnen veel willen, maar in "willen kun je niet wonen" zou Jan Schaeffer hebben gezegd.

Voorzitter,

de SP begon met een positieve bril te lezen in uw collegeprogramma. Maar al snel misten we de ouderen, de gehandicapten, de goedwillende jongeren, de meewerkende allochtonen, de natuurliefhebbers, de huurders, de woningzoekenden, de daklozen. We misten uw visie op hun stad. Een stad die zowel sociaal als economisch te weinig te bieden heeft aan de mensen die een krachtdadige overheid juist zo nodig hebben. De hogere inkomensgroepen vinden zelf wel hun plekje. U moet er vooral zijn voor die inwoners van Rotterdam, die U nodig hebben. Zij hebben U gekozen, zij hebben hun verwachtingen aan U opgehangen. Stel ze niet teleur.

En voor het geval het College de weg kwijt raakt, of om het College te helpen dat het zo daadkrachtig is als het zegt heb ik hier een makkelijk te realiseren target, " de bewegwijzering naar Wonderland" moet toch binnen een week te regelen zijn.

Terug naar Archief

U bent hier