h

Asbest in de Gordelweg?

7 oktober 2002

Asbest in de Gordelweg?

Aan de voorzitter van de deelraad
Postbus 1655
3000 BR Rotterdam

Betreft: schriftelijke vragen ter schriftelijke beantwoording aan het dagelijks bestuur

Rotterdam, 7 oktober 2002

Geacht bestuur,

In de rondvraag van de commissie Buitenruimte (3 oktober jl.) verklaarde mw. Zonneveld dat de werkzaamheden rondom de Gordelweg en het Rozenlaanviaduct niet voor het geplande tijdstip afgerond zouden zijn. Als reden droeg zij aan dat er bij het viaduct meer gebreken waren geconstateerd dan voorzien, waardoor er meer werk in gaat zitten. Zij heeft het echter niet gehad over de vertraging die bij de Gordelweg is opgelopen, doordat "de afvoer van met asbest vervuilde wegfundering meer tijd kostte dan was voorzien". Dit aangehaalde citaat is afkomstig uit een brief van het ingenieursbureau van Gemeente Werken, die vrijdag 4 oktober huis aan huis aan bewoners en bedrijven is rondgebracht in de omgeving van de werkzaamheden.

Omdat er tijdens de werkzaamheden aan de Gordelweg de weersgesteldheid regelmatig voor opvliegend stof zorgde tijdens de droge dagen, heeft de SP-fractie de volgende schriftelijke vragen:

1) Is het dagelijks bestuur op de hoogte gesteld dat er asbest in de wegfundering was geconstateerd? En zo, ja wanneer?

2) Wanneer is de asbest vervuiling ontdekt?

3) Was het dagelijks bestuur er van op de hoogte dat de werkzaamheden mede vertraging is opgelopen door de afvoer van de met asbest vervuilde grond?

4) Waarom is het terrein waar het asbest is geconstateerd en de afgravingwerkzaamheden plaatsvonden niet voor openbare toegang afgezet en van waarschuwingen voorzien?

5) Kan het dagelijks bestuur garanderen dat werknemers omwonenden en weggebruikers niet hebben blootgestaan aan asbest op de droge, stoffige dagen? Was er sprake van een risico voor de volksgezondheid?

6) Is de arbeidsinspectie ingeschakeld en betrokken bij de werkzaamheden vanaf het moment dat ontdekt werd dat de wegfundering met asbest vervuild is?

7) Is er een asbestvergunning afgegeven en zijn de werkzaamheden verlopen volgens de daarvoor geldende zorgvuldige voorschriften bij asbestsanering?

8) Is er een rapport opgesteld over de sanering? Zo ja, kan daarvan een kopie verstrekt worden of ligt deze ter inzage? Zo nee, waarom niet?

9) Is het bekend of bestaat er een vermoeden dat er onder de andere delen van de Gordelweg asbest in de wegfundering zit, en wordt hiermee rekening gehouden met de zorgvuldigheid van de vervolgwerkzaamheden?

Een beantwoording van deze prangende vragen, ziet de enigszins verontruste SP-fractie graag spoedig tegemoet.
Met vriendelijke groet,

Mathijs Spaas
SP-raadslid deelgemeente Noord

Terug naar Archief

U bent hier