h

Aan het college van B&W Coolsingel 40 3011 AD Rotterdam

25 november 2001

Aan het college van B&W Coolsingel 40 3011 AD Rotterdam

Vragen Archief

Aan het college van B&W
Coolsingel 40 3011
AD Rotterdam

betreft: schriftelijke vragen

Rotterdam, 15 november 2001

Geacht college,

Reeds bekend is uit vele onderzoeken in Nederland dat arme mensen gemiddeld 3,5 jaar korter leven en gemiddeld twaalf jaar minder gezond.
In de op 13 november gepresenteerde Volksgezondheid Toekomstverkenning 2002 van het RIVM komen nog veel schrijnender verschillen: een 11% hogere sterfte onder bewoners van grote steden, veroorzaakt doordat de gezondheidstoestand van bewoners van achterstandswijken achterblijft.

De kans om voor het 65e jaar te overlijden is in een achterstandswijk 50% hoger dan in een welgestelde wijk. Daarbovenop is wonen in een achterstandswijk een extra risico voor de gezondheid. Hiermee is de wijk niet alleen vindplaats maar ook de oorzaak van gezondheidsachterstand.

De SP-fractie heeft hier de volgende vragen over:

1. Zijn in dit onderzoek ook Rotterdamse wijken betrokken en hoe staat het momenteel met de gezondheidsverschillen tussen verschillende Rotterdamse wijken?

2. Zijn deze verschillen gelijk gebleven, kleiner of groter geworden in de afgelopen tien jaar en/of gemeten vanaf de periode 1991-1995 via de gezondheidsbarometer?

3. Hoe staat het met de gezondheid van de Rotterdammers tegenover de rest van Nederland?

4. Bent u het eens met de onderzoekers van het RIVM dat bevorderen van de gezondheid expliciet onderdeel moet zijn van het grote steden beleid?

5. Onderschrijft u de conclusies van de onderzoekers van het RIVM dat bij ongewijzigd beleid de problemen rond de gezondheid van bewoners in achterstandswijken blijven bestaan en mogelijk zelfs groter worden omdat de SEGV (sociaal-economische gezondheidsverschillen) zich vooral in grote steden concentreren, de allochtone bevolkingsgroep in omvang zal toenemen en zich waarschijnlijk zal concentreren in bepaalde wijken en de stedelijk omgeving onder druk komt te staan door toenemend ruimtegebrek? Zo ja, wat kunt en gaat u daar als gemeentebestuur aan doen?

6. Erkent u dat nu blijkt dat het wonen in een achterstandswijk een zelfstandig risico vormt voor de volksgezondheid, extra inzet nodig is in de verbetering van fysieke en sociale omgeving van de wijk? Zo ja, hoe kan dat sneller verbeterd worden?

7. Welke lokale interventieprojecten gericht op bevordering van de gezondheid in achterstandswijken, zijn er in Rotterdam (behalve de zorgnetwerken) uitgevoerd, wat zijn de effecten hiervan en indien de effecten positief zijn gaan ze dan structureel uitgevoerd worden? Zo nee, waarom niet?

8. Onderschrijft u de conclusies van de programmacommissie SEGV II (Albeda) om de sociaal economische gezondheidsverschillen te verkleinen en op welke manier geeft u hier gevolg aan?

9. Bent u bereid aan aanbeveling 19, het toekennen van hoge prioriteit aan opheffing van het huisartsentekort in achterstandsgebieden, gehoor te geven? Zo ja, wat gaat u doen om specifiek in achterstandsgebieden huisartsen aan te trekken?

10. Op welke manier gaat u er zorg voor dragen dat de interventieteams gezondheid en armoede zo snel mogelijk in het jaar 2002 kunnen starten?

11. Bent u op de hoogte van het plan van aanpak sociaal-economische gezondheidsverschillen van het kabinet (persbericht VWS 9 november), gebaseerd op de rapportage van de commissie Albeda en het RIVM-rapport, waarin voorstellen worden gedaan met het oog op de komende kabinetsformatie?
Zo ja, bent u van mening dat het kabinet landelijk voldoende heeft gedaan om de oorzaken van de SEGV aan te pakken en gemeenten voldoende financiële ruimte heeft gegeven om locaal hieraan optimaal te kunnen bijdragen? Zo nee, wat moet er volgens u meer gebeuren?

Met vriendelijke groet,

Ineke Palm, SP-fractie Rotterdam, Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam, tel: (010-) 4 17 33 59

U bent hier