h

Aan het college van B&W Coolsingel 40 3011 AD Rotterdam betreft schriftelijke vragen

25 juli 2001

Aan het college van B&W Coolsingel 40 3011 AD Rotterdam betreft schriftelijke vragen

Vragen Archief

Aan het college van B&W
Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam

betreft schriftelijke vragen

Rotterdam, 25 juli 2001

Geacht college,

Het Leger des Heils stelde eind vorige week bij de presentatie van het jaarverslag over 2000 dat het aantal daklozen in Nederland in het afgelopen jaar explosief is gegroeid.
Het aantal dak- en thuislozen is in vijf jaar tijd verdubbeld: van 15.000 in 1996 tot bijna 31.000 in 2000. (1)
De SP-fractie heeft hier de volgende vragen over:

1. Is er ook in Rotterdam sprake van een toename van het aantal dak- en thuislozen? Zo ja, wat zijn hiervan de oorzaken en wat kan de gemeente eraan doen om deze groei terug te dringen?

2. Bent u van mening dat de gemeente in elk geval de plicht heeft ervoor de zorgen dat er voldoende opvangplaatsen zijn zodat geen mensen op straat moeten slapen? Zo nee, is het u bekend dat de minister van VWS van mening is dat ieder gemeentebestuur ervoor moet zorgen dat in zijn gemeente geen inwoner 's nachts op straat hoeft te slapen en als zij meer geld nodig hebben om dat te kunnen realiseren zij dit kwantitatief onderbouwd moeten aantonen? (2)

3. Heeft Rotterdam voldoende opvangplaatsen? Zo nee, hoeveel extra plaatsen zijn nodig, zijn de beschikbare middelen toereikend en zoniet heeft u een onderbouwde aanvraag hiertoe bij het Rijk ingediend?

4. Is het u bekend dat de minister nagaat of de Welzijnswet zo geïnterpreteerd kan worden dat gemeenten een (individuele) zorgplicht hebben en zo dat niet het geval is nagaat wat de mogelijkheden zijn een zorgplicht voor gemeenten in de wet op te nemen? (2) Zo ja, denkt u hieraan te kunnen voldoen indien deze daadwerkelijk wordt ingevoerd? Het Leger des Heils signaleerde in 1998 en in 1999 een toename van het aantal vrouwen en kinderen dat dakloos werd. Deze trend blijkt zich in 2000 door te zetten: een op de drie nieuwe daklozen was vrouw en in één op de dertien gevallen gaat het om kinderen onder de twaalf jaar. Huishoudens met problematische schulden hebben een verhoogd risico om dakloos te worden.

5. Doet dit zich ook in Rotterdam voor en bent u bereid er alles aan te doen om dit te voorkomen bijvoorbeeld via preventieprojecten om te voorkomen dat gezinnen met kinderen op straat komen? Volgens het Leger des Heils is er vooral een tekort aan plaatsen voor thuislozen met psychiatrische problemen en voor zwerfjongeren. Volgens het Leger zijn landelijk 1800 extra plaatsen nodig om de capaciteit van sociale pensions voor dak- en thuislozen met psychiatrische problematiek uit te breiden en 1400 extra plaatsen om het aantal opvangplaatsen voor zwerfjongeren uit te breiden. (1)

6. Is er in Rotterdam voldoende capaciteit in de sociale pensions voor dak- en thuislozen met psychiatrische problematiek en bent u van mening dat deze mensen ook hier opgevangen dienen te worden?

7. Hoeveel zwerfjongeren telt Rotterdam naar schatting en wat doet B&W om te voorkomen dat jongeren gaan zwerven bijvoorbeeld voor wat betreft voortijdige schoolverlaters en jeugdzorgbeleid?

8. Heeft Rotterdam voldoende opvangplaatsen voor zwerfjongeren en bent u met mij van mening dat het ongewenst is dat jongeren in de reguliere dak- en thuislozenopvang terecht komen? Zo nee, wat gaat u hieraan doen? Het Leger des Heils stelt vast dat de opvang overvol zit, de druk op de medewerkers hoog is opgelopen en dat de toename van aantal en complexiteit leidt tot meer agressie en geweld.(1) Ook in Rotterdam hebben de instellingen voor maatschappelijke en vrouwenopvang de noodklok geluid. (3)

9. Hebben B&W een bedrag van 1,7 miljoen nog voor dit jaar structureel toegezegd om tegemoet te komen aan de knelpunten die voor een bedrag van 5,8 miljoen door het Centrum voor dienstverlening, het Leger des Heils en de vrouwenopvang op tafel zijn gelegd? Waaraan mag dit geld worden besteed en hoe wordt het verdeeld?

10. Klopt het dat hierbij nog een aantal gevolgen van Rijksregelingen evenals de meerkosten van de nieuwe CAO-welzijn komen? Is het u bekend dat de extra loonkosten tengevolge van de nieuwe CAO welzijn voor de instellingen onder het Centrum van Dienstverlening zo'n 3 miljoen bedragen ofwel 11,2% van de huidige loonkosten?

11. Heeft u met de instellingen afgesproken dat zij nog eens een totaal overzicht maken van de knelpunten en klopt het dat zij hier in augustus mee gereed zullen zijn? Zo ja, wanneer gaat u hierover met de instellingen overleggen en kunt u de Raad hiervan en van de resultaten van dit overleg op de hoogte stellen?

Met vriendelijke groet, Ineke Palm, SP-fractie Rotterdam, Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam, tel: (010) 4173359; mobiel 06-51111073

(1) persbericht Leger des Heils 19 juli 2001
(2) Verslag van een algemeen overleg maatschappelijke opvang 28 maart 2001 (Kamerstuk 25682, nr. 8)
(3) Brandbrieven ("sociaal fundament op zijn krent") instellingen maatschappelijke opvang Rotterdam, 30 juni 2001

U bent hier